Термотерапия

Термотерапия

ТЕРМОТЕРАПИЯ (ХИПЕРТЕРМИЯ) ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Системната хипертермия е лечебна процедура при която се постига нагряване на цялото тяло в температурния диапазон от 39 до 42 градуса за определено време. Основан на естествения лечебен ефект на повишената телесна температура, методът намира приложение за лечение на редица хронични и онкологични заболявания. Интересът към методиката прогресивно нараства и понастоящем намира приложение в клиниките на редица изследователски центрове и частни клиники в САЩ, Австрия, Германия, Италия, Швейцария, Холандия, Китай и Япония. Лечение с хипертермия се използва широко в частните клиники и за лечение на хронични и инфекциозни заболявания при които има имунологичен дефицит.Методиката е въведена в М.Ц.”Интегративна Медицина” през 2014 г.с обучен персонал от фирмата производител-Heckel, Германия.В лечебната практика намират приложение два варианта хипертермия в зависимост от локализацията.
При системната хипертермия се постига хомогенно нагряване на цялото тяло, независимо от туморната локализация. Тялото се поставя в затворено пространство и се третира с воднофилтрирани инфрачервени лъчи, при което се загряват капилярите в кожа и подкожие, което съответно загрява цялата кръв и тяло.
При системната хипертермия максималната температура, при която се загрява цялото тяло е от 39° до 42 гр. с продължителност от 60-90 мин. за по-високите температури и 4-6 часа при по-ниските.
Локалната хипертемия използва специални емитери въздействащи в зоната на третираната туморна локализация, най-често за тумори разположени на малка площ и в близост до повърхността на тялото.Високите енергийни вълни въздействат на тумори които са разположени в кожата или точно под нея. Подходящи за локална хипертермия са повърхностни тумори, тумори на гърдата, повърхностни тумори от меланом, лимфни метастази при тумори на глава и шия. 
При всички варианти на хипертермия в хода на лечението се мониторират основните жизнени функция: ректална температура, пулсова честота, кислородна сатурация, електрокардиограма, артериално налягане и дишане. 
Показания за приложение на системната хипертермия: случаите с неоперабилни тумори, след успешно лечение за профилактика на рецидиви, напреднал стадий с множество метастази, при отказ от операция, за усилване терапевтичния ефект на химиотерапия и лъчетерапия.
Противопоказанията за лечението включват: тежки декомпенсирани заболявания като тежка декомпенсирана сърдечно-съдова ,мозъчна, дихателна или бъбречна недостатъчност, скорошен инфаркт или инсулт, мозъчен оток, първични мозъчни тумори или мозъчни метастази.
Страничните реакции могат да включват кожен дискомфорт, леки повърхностни изгаряния, локална болка, обща отпадналост, гадене и позиви за повръщане.
Обобщавайки резултатите от проведените до момента клинични проучвания терапевтичния ефект включва: увеличена преживяемост, завишен брой ремисии, намаление размера на тумора, намаление на страничните ефекти от химиотерапия и лъчетерапия и подобрение в качеството на живот.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.