Инсулин-потенцирана терапия

Инсулин-потенцирана терапия

Инсулин потенцираната терапия (ИПТ) е иновативен подход за лечение на онкологични заболявания, съчетаващ в себе си липсата на токсичност и висока противотуморна ефективност. Методът на лечение с инсулин-потенцирана терапия е създаден през 1930 г. от мексиканския лекар д-р Donato Perеz Garcia на базата на емпирични наблюдения. Множество лабораторни и експериментални проучвания, датиращи от 70-те години и до наши дни, научно потвърдиха възможностите на инсулина да потенцира транспорта на цитостатици през клетъчната мембрана на туморната клетка, което дава възможност с ниски дози от тези лекарства да се получи значим лечебен ефект.. На базата на същите тези експериментални проучвания бе създаден и най-модерния диагностичен метод за откриване на туморни заболявания – Пет скен.

Лечението се основава на факта, че хормонът Инсулин, произвеждан от задстомашната жлеза, осигурява транспорта на глюкоза през клетъчната мембрана чрез рецептори, разположени на клетъчната повърхност. За покриване на енергетичните си нужди и за развитието си, туморната клетка се нуждае от завишено количество глюкоза в сравнение със здравите клетки. За да задоволят нуждите си от глюкоза туморните клетки разполагат с 10 пъти повече рецептори от нормалната клетка. Нещо повече, редица изследвания показват, че туморната клетка сама произвежда и секретира собствен инсулин. Тези качества на инсулина да улеснява транспорта през клетъчната мембрана избирателно при туморните клетки дават възможност лечението с инсулин да се комбинира със стандартната химиотерапия. На практика това означава, че противотуморното действие на химиопрепаратите ще се увеличи многократно и избирателно. Това дава възможност за постигане на цитотоксичен ефект върху туморната клетка със десет пъти по-ниски дози на прилаганите химиопрепарати и съответно по-малки странични явления.
Същата тази физиологична особеност на туморната клетка да използва големи количества глюкоза се използва и в диагностичния метод Пет скен, при който инжектираната в тялото глюкоза се натоварва с изотопи натрупващи се избирателно в туморната клетка и показващи наличието и локализацията на туморния процес.
Лечението се отличава с ниска токсичност и се приема много добре от лекуваните пациенти. Намаленото ниво на кръвната захар или хипогликемичната криза по време на лечението е за кратък период (20-30 мин.) и се понася безпроблемно. Инжектирането на глюкоза веднага след лечението бързо прекратява хипогликемичното състояние. Токсичните прояви от лечението на практика са незначителни. При нито един от лекуваните пациенти в световната практика не е наблюдава смъртен изход в резултат на лечението за разлика от стандартната химиотерапия. Метода може да се използва успешно при всички туморни локализации.
Метода ИПТ е въведен в нашата практика от 2006г. Понастоящем лечението е проведено при повече от 700 болни с онкологични заболявания. Резултатите от проведеното лечение показват резултатност от лечението в около 80% от пациентите. Получените от нас резултати са представени в престижни научни издания.
С оглед търсене на нови възможности за подобряване цялостната резултатност от лечението, особено при метастатичните тумори ние насочихме вниманието си в проучване на възможността да комбинираме ИПТ с Биомагнитна терапия с магнитни двойкихс идеята и амбицията за създаване на оптимален протокол целящ постигане на пълна клинична ремисия и при тези болни. Получените първи резултати са обнадеждаващи и са предмет на предстоящи публикации.

 

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.