Извън центъра

Лечение на злокачествени заболявания с химиотерапия се основава на емпиричната преценка на онколозите, позовавайки се на данни, получени от клинични изпитания при различни туморни локализация. Това е причина резултатно На практика резултатите от клиничните проучвания не отразяват реалната чувствителност на тумора към различни противотуморни медикаменти във всеки индивидуален случай. Това е и причината за липсата на резултатност от лечението при не малка част от болните въпреки, че са с идентични тумори. Провеждането на химиотерапия при тумори с първична резистентност води до  сериозни последици от токсичните ефекти от лечението с влошено качество на живот и увредена имунна система. Нещо повече, в хода на лечението, туморът реагира с вторична резистентност в друга част от случаите и тогава следва подмяна на лечението с нова комбинация от химиопрепарати и отново с емпиричната преценка на онколозите. 

Едно от съществените достижения на молекулярната биология в областта на онкологията е откриването на специфични генетични промени свързани с зараждането и развитието на туморния процес. Непрекъснато развиващите се технологии в областта на генетиката дадоха възможност да се направи молекулярен анализ на гените отговорни за появата и прогресирането на туморната клетка. Създаде се възможност с помощта на тези технологии да се изследва чувствителността на  туморната клетка към различни противотуморни медикаменти.

Новите технологии дадоха възможност да се изолират циркулиращи туморни клетки в кръвта и да се извърши молекулярен анализ, който да определи химиорезистентността на метастазите. Очерта се една качествено нова перспектива за повишена резултатност от цитотоксичната химиотерапия както и за постигане на  индивидуален подход при медикаментозното лечение на болните с туморно заболяване. Изолирането и количественото определяне на циркулиращи туморни клетки от кръвта има и важна прогностична стойност. 

Хемосензитивния тест дава възможност и да се изследва противотуморната активност на нови медикаменти. Развитието на технологиите позволи да се изследва и чуствителността и към имуностимуланти, различни натурални продукти и дори други лечебни методи като хипертермия.

От 2012г. в „МЦ интегративна медицина“, в колаборация с лабораторията Biofocus, Германия, за първи път в страната ни бе въведено клиничното приложение на хемосензитивния тес на циркулиращи туморни клетки с оглед персонализиране на лечението на болните с онкологични заболявания.

Предварителните ни резултати показаха изолиране на циркулиращи туморни клетки в 73% от изследваните пациенти и  корелация между резултатите от тестта и лечението с Инсулин потенцирана терапия (нискодозова химиотерапия) в 86,2% от случаите. Опита ни показа, че сериозен проблем свърза с приложението на теста е високата му цена, което ограничава възможността за контролни тестове за откриване на вторична резистентност в хода на лечението.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.