Интегративна онкология

generic viagra online ИНТЕГРАТИВНА ОНКОЛОГИЯ.

natural viagra USA from Canada Drugs. Best on-line pharmacy. 100% Satisfaction Guaranteed! Extra Low Prices. Overnight shipping! Viagra without a doctor prescription. Какво е интегративна онкология?

Интегративната медицина и в частност интегративната онкология е ново направление в съвременната медицина, което съчетава класическите методи на лечение с научно доказани алтернативни и комплементарни методи и има за цел да повиши ефективността на лечението и качеството на живот на пациентите. Понастоящем широко прието е холистичния подход да е основополагащ и тясно интегриран в цялостната концепция на методологията.

Embarrassed to buy viagra. natural viagra - Thus, careful assessment of risk when dealing with disturbed body sensation, delusions, and feeling nauseous. 9 Какво е комплементарно (допълващо) лечение при болни с рак?

Комплементарното лечение се състои от различни медицински и здравни системи, практики и продукти, които в момента не се считат за част от конвенционалната медицина. Нарича се комплементарно, защото се практикува заедно с конвенционалната медицина по подкрепящ начин.

Данните от множество научни проучвания показват, че когато някои допълнителни лечебни методи се използват заедно с конвенционалното лечения на рака, резултатът е по-голяма ефикасност, намаляване на симптомите на токсичност, облекчаване на болките на пациентите и подобрение на качеството им на живот.

Целта на за хора, подложени на лечение на рак включват:
• Намаляване на странични ефекти от лечение на рак.
• Подобряване на цялостно качеството на живот на лекуваните.
• Балансиране и подкрепа на имунната система на организма.
• Подхранване на ума, тялото и духа в процеса на оздравяване.
• Осигуряване на стратегии за превенция на рака и поддържане на здравето.
• Осигуряване на естествени противоракови терапии, които могат да подпомогнат борбата с болестта.

how to buy viagra? Какво е алтернативна медицина?

Терминът алтернативна медицина включва широк ареал от лечебни методи, практикувани и използвани вместо наложилите се в конвенционалната (традиционна) медицина.

how to buy viagra? Какво е холистична медицина?

Холистичната медицина разглежда човека като органическо единство на тяло, емоции, душевност, ум, а здравето – като хармония в посоченото единство. Стремежът е да се възстанови и осигури хармония на тези нива чрез природосъобразни и нетоксични методи, съобразени с индивидуалните особености на пациента. Първостепенна цел и задача на холистичната медицина е да подпомага възможностите на човешкия организъм за самоизлекуване. Важен аспект от практическото приложение на този подход е пациентът да сътрудничи активно на лекаря и да съзнава, че самият той е отговорен за собственото си здраве.

viagra discount online pharmacy ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“

buy amoxil online Каква е дейността на МЦ „Интегративна медицина“?

Центърът предлага комплексно лечение на хронични и онкологични заболявания с методите на Интегративната медицина. В лечебната практика се използват многообразие от доказани от световната практиката методи, отличаващи се освен с терапевтична ефективност, но и с липса на странични ефекти. Подборът на лечебните методи е основан на принципа на индивидуалността и холистичната методология.

Depressione e dei problemi di erezioni Какви специалисти работят в центъра?

В центъра работят лекари с различни специалности (вътрешни болести, кардиология, урология, хирургия и физиотерапия) и богат клиничен опит както в конвенционалната медицина, така и в интегративната медицина.

https://cheapgenericsonline.com/buy-meldonium-online/ buy meldonium online Europa Къде се провежда лечението?

Лечението се провежда в лечебни кабинети и еднодневен стационар в сградата където е разкрит центъра. Адрес на клиниката:

МЦ „Интегративна медицина“

София, ЖК „Дружба 2“, ул. „Делийска воденица“ бл.330,

тел: (02) 4424687, (02) 4424731

(GSM: 0889103483, 0889104095

факс: 0886103596

Viagra on line senza ricetta in dosaggio 50 o 100 mg. acquisto viagra online sicuro su 24-pharm.com/it a prezzo più conviniente. Farmacia sicura ed affibabile in Какво е необходимо за провеждане на лечението?

Преди лечението задължително се провежда консултация, която да определи възможностите за лечение. По време на консултацията се представят всички документи свързани с диагнозата на заболяването, предшестващото лечение (епикризи) и контролни прегледи и изследвания. В случаите когато има проблеми с транспорта на болния консултацията може да се проведе и по документи. Преди консултацията е желателно болният и неговите близки да се запознаят с публикуваната информация в сайта на клиниката: www.integramed.org. Препоръчително е и да се запознаете и с възможностите, които предлага Интегративната онкология на: http://star07.in/videogallery.php?video_id=201. Консултации и лечение по електронна поща или по-телефон не се провеждат.

Как се провежда лечението?

Лечението е амбулаторно. След проведена консултация се назначават определен обем лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери и изследвания от образната диагностика – КАТ, Магнитен резонанс, ПЕТ скен. Въз основа на данните от историята на заболяването, лабораторните и образни изследвания се изготвя индивидуална лечебна програма и график за лечебните процедури. На пациента се изготвя и предоставя и индивидуална лечебна програма и за домашно лечение. Лабораторните изследвания се провеждат в клиниката, а изследванията от образната диагностика в други лечебни заведения с наша препоръка.

Каква е продължителността на лечението?

Продължителността на лечението е в зависимост от индивидуалната програма на болния и тежестта на заболяването. Обичайната програма при напреднали онкологични заболявания е с продължителност 7 седмици. Първата седмица е подготвителна и включва едночасово лечение с озон в комбинация с електротерапия или друг лечебен метод. По същото време се изготвя и индивидуална програма за домашно лечение. След първата седмица лечението продължава с по една Инсулин потенцирана терапия (ИПТ) един път седмично в продължение на 6 седмици. В интервала между две ИПТ се провеждат 2-3 процедури за детоксикация и имунна стимулация. Краткия курс на лечение е с продължителност 5 седмици и в този случай ИПТ се провежда 2 пъти седмично. След първите 6 ИПТ лечението продължава с по една процедура на постепенно увеличаващи се интервали от 2,3 и повече седмици, като общият им брой не превишава 20.

Как протича лечението при онкологични заболявания?

През първата фаза на лечението целта е заболяването да се вкара в ремисия. Целта на втората фаза от лечението е да се постигне максимално дълга ремисия, а през третата да се постигне обратно развитие на туморния процес. Минималния брой ИПТ е 10, а максималния 20 процедури. Броят на процедурите се определя в хода на лечението и е в зависимост от постигнатия резултат, индивидуалната реакция на организма и предпочитанията на пациента. След приключване на ИПТ лечението продължава в домашни условия по индивидуална програма. Контролни прегледи през първата година се правят на всеки 3 месеца.

Как се отчитат резултатите от лечението?

След завършване на основния курс на лечение се правят задължителни контролни изследвания включващи лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери и симптоматичен индекс по Берета даващ количествена оценка на моментното състояние на болния. След 10-та ИПТ се провеждат и контролни образни изследвания.

Каква е очакваната резултатност от лечението?

Лечебните резултати са в зависимост от множество фактори, като стадий на заболяването, предшестващо неуспешно конвенционално лечение, общо състояние на болния, придружаващи заболявания и др. За крайния резултат от лечението от първостепенна важност е активното участие на пациента, както и позитивната му нагласа и доверие в лечението. Получените до момента статистическите данни за резултатността от лечението в клиниката при напреднали туморни заболявания демонстрират в 80% от случаите ремисия. С постигнатите лечебни резултати може в детайли да се запознаете от нашите научни публикации и отзивите на наши пациенти и колеги.

Каква е цената на лечението?

Лечението не се покрива от здравната каса. Цента на лечението е в зависимост от продължителността на лечението и използваните методи и точна информация за това може да се предостави след изготвяне на индивидуалната програма. Най-общо казано цената е многократно по-ниска от тази на аналогични клиники в Европа.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…