Лазерна терапия

ИНТРАВЕНОЗНА НИСКОИНТЕНЗИВНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ

Д-р Христо Дамянов д.м.,

Watermelon may be a Natural Viagra, says a researcher. That's because the popular summer fruit is richer than experts believed in an amino acid called buy viagra no prescription Медицински център „Интегративна медицина“, София

enter site lasertherapyНискоинтензивната лазерна терапия от дълги години намира широко приложение в арсенала на физиотерапията. Развитието на лазерните технологии през последните 20 години значително разшири приложението им в медицината. Използват се нискоинтензивни лазери с различни технически параметри, като най-често прилаганите методи са облъчване с разфокусиран лазерен лъч, сканиращо облъчване и лазерна пунктура.

È possibile inoltre http://salutedelluomo.net/prodotti/compro-viagra-generico.php acquistare viagra senza ricetta in Italia in modo semplice confrontando i prezzi online, quindi ottenerlo con un buon prezzo. Развитието на лазерните технологии позволи в значителна степен да се разшири тяхното приложение и ефективност. След 1980 г. след интензивни проучвания, основно в Русия, в клиничната практика навлезе нов метод за нискоинтензивна лазерна терапия под наименованието „интравенозно лазерно облъчване на кръвта“ – ИЛОК.

follow url Методът може с успех да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с други методи, в различни области на медицината: кардиология, пулмология, гастроентерология, ендокринология, гинекология, хирургия, урология и онкология.

http://hlmarchitects.com/combining-viagra-and-cialis Терапевтичният ефект от лечението дава възможност значително да се намали срока на лечението, да се удължи срока на ремисията на заболяването и да се избегнат следоперативни усложнения. Лечението е достъпно, провежда се амбулаторно и на сравнително ниска цена.

http://hlmarchitects.com/pfizer-viagra-pharmacy Редица експериментални и клинични проучвания показаха, че ИЛОК може да се използва и в комплексното лечение на онкологични заболявания. Лечението намалява усложненията в следоперативния период с около 39%, съкращава възстановителния период, удължава безрецидивния период и намалява страничните ефекти от приложението на химиотерапия и лъчетерапия.

Биологичното въздействие на нискоинтензивната лазерна терапия оказва влияние на регулаторните процеси в организма на субклетъчно и клетъчно ниво. Действието не е специфично, а представлява корекция на системата на саморегулация и поддържане на хомеостазата, което обуславя неговата универсалност, ефективност и безопасност.

Терапевтичният ефект на ИЛОК включва:

 • корекция на клетъчния и хуморален имунитет;
 • усилване на бактерицидната активност на серума на кръвта;
 • повишаване неспецифичната резистентност на организма;
 • съдоразширяващ ефект;
 • регулира се кръвоспиращият потенциал на кръвта;
 • противовъзпалително въздействие;
 • антиалергично действие;
 • нормализация на обменните процеси в организма;
 • нормализация и стимулиране на регенеративните процеси;
 • повишаване антиоксидантната активност на кръвта;

Въпреки че лечението е с доказана безопасност, в клиничната практика са приети относителни противопоказания, включващи:

 • всички форми на порфирии и пелагра;
 • повишена чувствителност към слънчеви лъчи;
 • хипогликемия;
 • придобита хемолитична анемия;
 • хеморагичен инсулт;
 • хипокоагулационен синдром;
 • инфаркт на миокарда в подострия период;
 • кардиогенен шок;
 • крайно тежки септични състояния;
 • застойна кардиомиопатия;
 • септично състояние с неясна етиология;
 • нарушена съсирваемост на кръвта.

Тези противопоказания са относителни, тъй като те не се отнасят за специалистите в съответните специализирани заведения.

viagra discount online pharmacy Лечение на онкологични заболявания с ИЛОК

През 1998 г. Б.Н. Зырянов и сътр., основавайки се в своята работа на над 900 литературни източници, стигат до заключението, че при правилна употреба приложението на нискоинтензивните лазери не стимулира туморния растеж и може ефективно да се използва в комплексното лечение на онкологичните заболявания. Опитът им от приложението на ИЛОК в следоперативния период при различни онкологични заболявания намаляват значително страничните явления, възстановителният период протича значително по-кратко и се наблюдава статистическо значимо намаление на рецидивите и метастазите. Изследванията на лекуваните болни показват сериозен противовъзпалителен ефект и стимулиране на имунната система.

Липсата на стимулиращ ефект върху туморния растеж е доказан и в експеримент върху миши туморен модел на карцином на Люис (В.Б. Раскалей и стр.1989), както и клинично (В.Н. Плохов 1996). Приложението на ИЛОК в следоперативния период при тумори на глава и шия е довело да намаление на гнойно-некротичните усложнения 2 пъти, намаление на следоперативните фистули с 25%, а двугодишната преживяемост на болните се е увеличила с 1,7 пъти (Демочко В.Б., Кациманюк З.Д., 1993).

Беньковская Н.П. (1989), прилагайки метода при болни, лекувани с лъчетерапия, установява, че страничните явления от лъчетерапията намаляват, а възстановяването на болните се ускорява. Терапевтичният ефект в случая се обяснява със стимулиращото действие върху имунната система. Положителен ефект с намаляване на страничните ефекти от химиотерапията е наблюдаван при болни с рак на яйчниците в проучването на Миляновский А.И. (1989) и стр., а О. И. Чебан и стр. (1996) установяват висока ефективност на ИЛОК при ликвидиране на флебитни усложнения при 18 болни, след проведена химиотерапия.

Интерес представлява проучването на Luis A. Santana-Blank и сътр. (2002 г.), включващо приложението на пулсиращо инфрачервено лазерно облъчване при 17 болни с напреднали тумори и неуспех от предшестващо лечение. Не са отбелязани сериозни странични ефекти от лечението. При всички пациенти е постигнато подобрение в качеството на живот. Един от пациентите е получил пълно повлияване от лечението, друг болен с над 50% намаление на тумора, 4 със стабилизация на заболяването за повече от 12 месеца и само при един заболяването е прогресирало. Заключенията на авторите са, че лазерното лечение е безопасно и с потенциални възможности за подобряване на качеството на живот и противотуморната активност при болни с напреднали тумори.

Въпреки, че научните проучвания по отношение на възможностите на лазерната терапия за лечение на онкологични заболявания са все още в началния си стадий, резултатите до момента разкриват сериозни възможности за включване на нискоинтензивната лазерна терапия като ефективен метод в комплексното лечение на болните с онкологични заболявания.

click Литература:

 1. Гейниц А.В., Москвин С.В., Азизов Г.А. Внутривенное лазерное облучение крови. М.-Тверь:ООО Издателство „Триада“ 2006.
 2. Гусев Л.И., Шахсуварян С.Б., Рожнов Р.Ю., Ленская О.П. Росийский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 2007.
 3. Косенко И.А., Улащик В.С. Литвинова Т.М.. Комбинированное лечение больных раком тела матки на фоне внутривенного лазерного облучение крови. Инструкция по применению. ГУ Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии им Н.Н. Александрова., 2003
 4. Belkin M., Schwartz M. New biological phenomena associated with laser radiation. Health Phys., 56: 687-690, 1989.[Medline]
 5. Сonlan M. J., Rapley J. W., Cobb C. M. Biostimulation of wound healing by low-energy laser irradiation. A review. J. Clin. Periodontol., 23: 492-496, 1996.
 6. Dryzhak V. I., Halaichuk I. I., Dombrovich M. I., Oleksii O. P., Zahurs’ka N. O. Results of clinical use of laser therapy in malignant tumors. Klin. Khir. (Kiev), 3: 40-41, 1998.
 7. Luis A. Santana-Blank2, Elizabeth Rodriguez-Santana, Fernando Vargas, Heberto Reyes, Pablo Fernandez-Andrade, Saide Rukos and Karin E. Santana-Rodriguez Phase I Trial of an Infrared Pulsed Laser Device in Patients with Advanced Neoplasias1 Clinical Cancer Research Vol. 8, 3082-3091, October 2002
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

see products are not the same as prescription Viagra. Научете повече за нас…