Инсулин-потенцирана Химиотерапия

ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ (IPT)

Методът на лечение с инсулин-потенцирана терапия е създаден през 1930 г. от мексиканския лекар д-р Donato Perеz Garcia на базата на емпирични наблюдения. След 1955 г. неговият син д-р Perez, J. се присъединява и в последствие продължава лечебната практика на баща си. Методът е прилаган при най-различни заболявания, включително и онкологични.

Dsc02788Big

Д-р Христо Дамянов и д-р Донато Перес Гарсия, Международен квалификационен семинар по IPT, м.април 2006 г., Мюнхен.

Dsc02793Big

Д-р Христо Дамянов, д-р Томас Г. Кроис (Австрия) и д-р Донато Перес Гарсия, Международен квалификационен семинар по IPT, м.април 2006 г., Мюнхен.

Лечението се основава на факта, че хормонът Инсулин, произвеждан от задстомашната жлеза, осигурява транспорта на глюкоза през клетъчната мембрана чрез рецептори, разположени на клетъчната повърхност. За покриване на енергетичните си нужди и за развитието си, туморната клетка се нуждае от завишено количество глюкоза в сравнение със здравите клетки. За да задоволят нуждите си от глюкоза туморните клетки разполагат с 10 пъти повече рецептори от нормалната клетка. Нещо повече, редица изследвания показват, че туморната клетка сама произвежда и секретира собствен инсулин. Тези качества на инсулина да улеснява транспорта през клетъчната мембрана избирателно при туморните клетки дават възможност лечението с инсулин да се комбинира със стандартната химиотерапия. На практика това означава, че противотуморното действие на химиопрепаратите ще се увеличи многократно и избирателно. Това дава възможност за постигане на цитотоксичен ефект върху туморната клетка със значително по-ниски дози на прилаганите химиопрепарати и съответно по-малки странични явления.

Потенцираната с инсулин химиотерапия и нейните лечебни възможности остават за дълго време изолирани от медицинската общност и практика, най-вече по вина на Бащата и Сина, които се задоволяват да практикуват своя метод в създадената от тях клиника. От друга страна, по времето на първото приложение на IPT през 1947г. нивото на тогавашната експериментална медицина трудно би дало задоволително обяснение на механизма на действие на метода.

Множество лабораторни и експериментални проучвания, датиращи от 70-те години и до наши дни, научно потвърдиха възможностите на инсулина да потенцира транспорта на цитостатици през клетъчната мембрана на туморната клетка. Въпреки че IPT е основен метод в практиката на редица клиники, практикуващи комплементарна и алтернативна медицина (КАМ), до неотдавна лечението не беше предмет на внимание на сериозни клинични проучвания.

През 2003 г. в сп. „Cancer Chemother Pharmacol“ бе публикувано първото клинично проучване, обхващащо 30 жени с метастатичен рак на гърдата и резистентни на стандартната химиотерапия. Болните са били разделени на три групи: лекувани с метотрексат + инсулин; лекувани само с метотрексат и лекувани само с инсулин. Резултатите са показали стабилизиране на заболяването само при първата група, докато при останалите то е прогресирало.

Понастоящем водещ клиницист в областта на IPT е д-р Гарсиа – трети (D.P.Garcia), внук на основателя на терапията. Той успешно я прилага с ниски дози от стандартна химиотерапия, съчетано с дезинтоксикационно лечение, използване на хранителни добавки и др., което води до реални успехи в лечение на туморите.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…