Електрохимична терапия на туморни заболявания

new-image

Електротерапията е един от алтернативните методи за лечение на туморни образувания, който със своята простота, безопасност на приложение и ефективност привлича все повече вниманието на изследователи и практикуващи лекари.

Електрохимичната терапия е метод, при който се използва прав (галваничен) ток с ниска интензивност, приложен с електроди, поставени в зоната на тумора. В научните публикации се наложи с наименованието Електрохимична терапия (Electrochemical treatment – EchT).

Проведените множество експериментални проучвания доказаха, че въздействието с галваничен ток води до електролиза, електроосмоза и електропорация на туморната тъкан.

about erectile dysfunction Исторически данни

Първият сериозен интерес за използване на електротерапията за лечение на тумори датира от 1959 г. с положителни резултати от експериментално проучване при сарком на мишки (1). В последствие, множество експериментални проучвания in vitro и in vivo потвърждават противотуморния ефект на EchT (2).

За първи път за лечение на злокачествени тумори електротерапията е била използвана през 1970 г. от д-р Rudolf Pekar в Австрия. Той систематизира своя опит в две монографии издадени през 1988 г. и 1997 г. (3).

Първото клинично приложение на електрохимиотерапията за лечение на белодробен рак датира също от 1970 г. и е дело на шведския радиолог д-р Nordenström. До 1991 г. същият автор представя резултатите от клиничния си опит в 5 последователни публикации (4,5 ).

Основавайки се на положителните резултати от експерименталните и първи клинични проучвания през 1987 г. китайското правителство изготвя проект за проучване на възможностите на електрохимиотерапията, а две години по късно тя е официално приета за приложение в цялата страна (6).

Докато електрохимично лечение на тумори е широко прилаган и приет като конвенционален метод на лечение в Китай, то до настоящия момент приложението му за лечение на онкологични заболявания в повечето Европейски страни, Русия, Мексико и др. е приоритет преди всичко на частни клиники. В Европа най-често метода се използва в Германия, като преобладаващо е приложението му в амбулаторни условия с използването на плоски платинени електроди.

http://goodhealthofficer.com/ Buy Viagra Online. Lowest Prices. 100% Secure and Anonymous Viagra online. Bonus pills with every order! 2018 price discount. Механизъм на действие

Множество експериментални проучвания разкриха в голяма степен основните механизми за постигане на противотуморен ефект при приложението на електротерапията (7).

При протичане на галваничен ток през тъканите под електродите настъпват значими промени в рН на средата. Под катода поради натрупване на Na+ и H+ йони рН на средата се променя към алкална и има данни, че достига до 13, а под анода предимно хлорните йони (CI-) дават кисела реакция – съответно до рН 2. Тази значителна промяна в рН на средата има цитотоксичен ефект върху туморните клетки.

Разпределението на микро- и макроелементите в периполярното пространство около електродите също се променя и това променя метаболизма и микроциркулацията на туморната тъкан (8). Под въздействие на биологичните и електрохимичните промени, които настъпват в тъканите, продължително третирани с галваничен ток настъпва деструкция и елиминиране на клетките (9).

Има данни, че електротерапията променя и активността на имунната система. Приложението на метода на миши модел води до лимфоцитна инфилтрация на туморната тъкан шест дни след електротерапията. Електротерапията въздейства върху метаболизма на туморната тъкан и променя активността на макрофагите спрямо нея (10).

Many men believe "Herbal Viagra benefits" to be safer or more natural than the pharmaceutical version. But "natural" supplements -- which aren't regulated for Ефективност от приложението на Електрохимичната терапия

Клиничният опит показва, че електротерапията може успешно да се прилага при туморни заболявания с различна локализация, като кожен карцином, базо- и спиноцелуларен, меланома, кожни метастази, тумори на простата, на млечна жлеза, на бял дроб, глава и шия. EchT може да се приложи и при тумори, при които със стандартна терапия трудно се постига ремисия, като стомашен карцином, тумори на панкреас и черен дроб, както и да се комбинира с химиотерапия (11, 2).

Общата ефективност от EchT при различни туморни локализации е представена на редица международни симпозиуми и варира от 40 до 90 % за различните клиники (12, 13, 14).

На Първата международна конференция по Био-Електротерапия при туморни заболявания проведена в Стокхолм, Швеция през 1993 г. са представени статистически данни за резултатите от приложението на електротерапията за всички видове тумори при 000 пациента.

Статистическите данни показват, че при повече от 35% от лекуваните пациентите е постигната пълна ремисия (ПР) и 43% са с частична ремисия (ЧР). При 15% се докладва за липса на промяна, а при по-малко от 7% има прогресия на заболяването (15,16).

Y.L. Xin и сътр. в едно обширно проучване проследяват терапевтичния ефект на електротерапията при лечението на белодробни тумори за период от 1987 до 1989 г. Резултатът от лечението (CR + PR) при 386 от лекуваните болни е 72%. Ефективността намалява с нарастване на TNM стадия. При Стадии II тя е била 90,3%, при III- 68,7% и при IV стадии съответно 55,5%. Тези данни показват, че има значима разлика в ефективността при различните стадии. Ефективността намалява и при нарастване на диаметъра на тумора. При тумори под 8 см е около 83,4% , а при диаметър над 8 см спада до 54,3%. Значителна е разликата в петгодишната преживяемост и при различните стадии – висока е респективно при II и III стадии и липсва при пациентите в IV стадии (17).

На Втората международна конференция по Био-Електротерапия, проведена в Пекин, Китай през 1998 г., китайските онколози съобщават за резултатите от прилагането на електротерапия при 4000 пациенти с онкологични заболявания. Постигната е пълна и частична ремисия (ПР+ЧР) при над 80% от пациентите. Този резултат убедително демонстрира ефективността на галванотерапията при злокачествени заболявания (18).

Натрупания до момента опит показва, че лечението се отличава с ниска инвазивност и се понася добре от пациентите. В преобладаващата част от случаите не се налага болничен престой.

Възможните странични реакции, за които се съобщава са локална болка, която отзвучава в рамките на деня на процедурата и леки повърхностни кожни изгаряния, най-вече при неправилно използване на плоски електроди (12).

Последвалите клинични проучвания върху ефективността на Електрохимичната терапия при различни туморни локализации показват резултатност от 40 до 90 %. Понастоящем методът е приет за конвенционален и намира най-широко приложение в Китай, като до 2013 г. броя на лекуваните пациенти там надхвърля 20 000.

Съществени предимства на метода са, че може да се провежда в амбулаторни условия, простота на изпълнение, достъпност и липсата на сериозни странични ефекти. Въздействието на метода е насочено изключително към туморната тъкан, с минимално засягане на здрава тъкан, като значително се намалява и риска от метастазиране след успешно проведена терапия.

Електрохимичната терапия може успешно да се използва самостоятелно при множество злокачествени и доброкачествени образувания, както и в комбинация с конвенционални методи за лечение на злокачествени заболявания.

Литература:

go 1. C.E. Humphrey, E.H. Seal, Biophysical approach toward tumour regression in mice, Science 130 _1959. 388–390.
source Cost - best choice! 100% Secure and Anonymous. Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. Effective treatment for 2. Eva Nilsson, Henrik von Euler, Jaak Berendson, Anders Thorne, Peter Wersa¨ll, Ingemar Naslund, Anne-Sofie Lagerstedt, Kristina Narfstrom, Jerker M. Olsson. Electrochemical treatment of tumours; Bioelectrochemistry 51( 2000). 1–11
buy propecia online 3. Pekar, R. Percutaneous Bio-Electrotherapy of Cancerous Tumours: A Documentation of Basic Principles and Experiences with Bio-Electrotherapy. (Wien, Munchen, Bern: Verlag Wilhelm Maudrich, 1997).
Prednisone Online ~ http://shopmedssavemoney.com/buy-prednisone-online/ buy prednisone australia online with FREE Prescription From Our U.S. Licensed Physicians ~ Prescribed Online, Shipped FedEx Overnight 4.  Nordenstrom, B.E.W. (1985) Electrochemical treatment of cancer. Ann. Radiol., 43, 84-87.
compro cialis generico 5. Nordenstrom B. Biologically closed electric circuits: activation of vascular interstitial closed electric circuits for treatment of inoperable cancer. Journal of Bioelectricity 1984; 3(162): 137-153.
http://hlmarchitects.com/viagra-salute 6. Y.L. Xin, Organisation and spread of electrochemical therapy _ECT.
in China, Eur. J. Surg. Suppl. 574 _1994. 25–30.
enter 7. L.A.G. Ries, C.L. Kosary, B.F. Hankey, B.A. Miller, L. Clegg, B.K.
Edwards, SEER Cancer Statistics Review, 1973–1996, National
Cancer Institute, Bethesda, MD, USA, 1999
8. Miklavčič, D., Serљa, G., Kryћanowski, M., Novaković, S., Bobanović, F., Golouh, R., and Vodovnik, L.  (1993) Tumor treatment by direct electric current – tumor temperature and pH, electrode material and configuration. Bioelectro. B. 30, 209-220
9. Berendson J, Simonsson D. Electrochemical aspects of treatment of tissue with direct current. Eur J Surg 1994: Suppl 547: 111-115.
10. H. Gong, G. Liu. Effect of Electrochemical Therapy on Immune Functions of Normal and Tumour-Bearing Mice, European Journal of Surgery, Suppl 1994; (574): 73-74.
11. Matsushima Y, Takahashi E, Hagiwara K, Konaka C, Miura H, Kato H, Koshiishi Y. Clinical and experimental studies of anti-tumoural effects of electrochemical therapy (ECT) alone or in combination with chemotherapy. Eur J Surg 1994; Suppl 574: 59-67.
12. Hector Cria et al.Antitumor effects of electrochemical treatment.Chin J Cancer Res. Apr 2013; 25(2): 223–234.
13. Song Y, Li C, Li Y, Song Q, Chang B, Song L, Liu C, Wang T. Electrochemical therapy in the treatment of malignant tumours on the body surface. Eur J Surg 1994; Suppl 574: 41-43.
14. Lao, Y., Ge, T., Zheng, X., Zhang, J., Hua, Y., Mao, S., Feng, X. Electrochemical therapy for intermediate and advanced liver cancer: a report of 50 cases. Eur J Surg 1994; Suppl 574: 51-53.
15. Y.L. Xin, Advances in the treatment of malignant tumours by electrochemical therapy _ECT., Eur. J. Surg. Suppl. 574 _1994. 31–35,
16. Morton Walker. Galvanotherapy Percutaneous Bio-Electrotherapy for the Elimination of Malignant Tumors; Townsend Letter for Doctors and Patients, Nov, 2001
17. Y.L. Xin, F.Z. Xue, F.G. Zhao. Effectiveness of Electrochemical Therapy in the Treatment of Lung Cancers of Middle and Late Stage, Chinese Medical Journal 1997 110(5): 379-383.
18. Y.L. Xin, The clinical advance in application of EChT within the past ten years. Preprints from the 2nd international symposium on electrochemical treatment of cancer, Beijing, 27-30 Sep., 1998, p. 81-92.

Често задавани въпроси

Какво представлява електротерапията и намира ли приложение при лечение на туморни заболявания?

Отговор: Електротерапията или галванотерапията е неинвазивна форма на лечение на рак с целево прилагане на галваничен електрически ток върху туморни образувания чрез иглени или плоски електроди, която в последните години се използва все по-широко като алтернативен метод в лечебната практика на редица клиники.

За терапия на туморни образувания е въведена сравнително отскоро. Научна обосновка е направена от учените-лекари Рудолф Пекар и Бьорн Норденстрьом. През 1988 г. Норденстрьом за първи път е представил това лечение, което е нарекъл биоелектротерапия. Понастоящем тази ефективна и достъпна терапия се провежда в Китай в над 108 болници. Този вид лечение успешно се използва и в Германия, Австрия, Дания, САЩ и Италия.

Какви варианти на електротерапия /галванотерапия/ намират приложение в клиничната практика?

Електротерапията се прилага с два основни варианта електродна конфигурация – интратуморно, чрез заигляне или чрез обхващане на туморната формация между няколко плоски електрода, при параметри на електрическия ток от 4-12 V и 50-100 mA за иглените и 40-60 mA за плоските електроди, а продължителността на процедурата от 1 до 3 часа.

Какви са механизмите на въздействие ?

Електротерапията въздейства върху метаболизма на туморната клетка. Туморната тъкан е с по-ниско съпротивление в сравнение със здравата и по този начин електричният поток се фокусира на това ниво и предизвиква биохимични реакции, водещи до разрушаване на туморната клетка. Електротерапията променя и активността на макрофагите спрямо туморната тъкан.

При кои туморни заболявания се препоръчва електротерапия?

Досегашният клиничен опит показва, че елетротерапията е ефективна при туморни заболявания с определена локализация като кожен карцином – базо- и спиноцелуларен, меланома, кожни метастази, тумори на простата, на млечна жлеза, на бял дроб. Може успешно да се използва и при тумори, при които със стандартната онкотерапия трудно се постига ремисия, като стомашен карцином, тумор на панкреас и черен дроб.

Безопасна ли е електротерапията?

Параметрите на електричеството, използвани за терапия, се смятат за безопасни.

Има ли потенциални странични ефекти?

Наблюдаваните странични ефекти са свързани само с повърхностни кожни изгаряния или слаба локална болка, които отзвучават бързо.

Колко дълго трябва да продължи терапията?

Стандартният подход е приложение веднъж до два пъти седмично в продължение на 8 до 10 седмици.

Има ли потенциални взаимодействия с лекарства?

Няма данни за такива взаимодействия.

Какви са предимствата на електротерапията?

Предимствата на електротерапията са няколко:

1. Лечението води до унищожаване предимно на туморни клетки, като често се постига пълно премахване на повръхностни тумори чрез асептична некроза.
2. Загиналите туморни клетки отделят антигени, които стимулират имунната система.
3. Лечението се провежда амбулаторно.
4. Лесно се понася от пациентите.
5. Достъпно е и по отношение на разходи.

Електротерапията съчетава ли се с други методи на лечение?

Да. Възможно е самостоятелно приложение, както и съчетаването с други методи, вкл. конвенционалните като химио- и лъчелечение.

Каква е клиничната ефективност от приложението на електротерапията?

Документираната в научните публикации ефективност при различни туморни локализации варира от 35 до 78 %, в зависимост от стадия на заболяването и размера на туморната формация.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…