Биорезонансна терапия

levitra and viagra  

Биорезонансна терапия. Честотна електромагнитна терапия за лечение на онкологични заболявания (АМЕТ)

buy female viagra online  

cialis coupons Електромагнитната енергия под формата на статично електричество или магнитно поле, слънчеви лъчи, най – вече в инфрачервения и ултравиолетовия диапазон, са били използвани за лечение още от древността.

http://learningradiology.com/medstudents/pharmacy.html viagra online pharmacy OLYMPUS DIGITAL CAMERAИсторически много култури са разглеждали тялото само като биохимичен организъм. Има множество доказателства, че всяка клетка в организма е излъчвател и приемник на електромагнитна информация. Познати данни за този феномен имаме за много представители на животинския свят, като напр. птици и пеперуди които мигрират ориентирайки се по линиите на ел.магнитното поле на земята, дребните риби, които си взаимодействат чрез магнитни сили за да образуват и запазват организирани формации и др.

Herbal Viagra benefits products are not the same as prescription Viagra. Много проучвания в тази област показват , че тялото функционира отчасти като жив електромагнитен кръг. Определени структури в тялото се отнасят като проводници, други- като изолатори, полупроводници и т.н. Клетките също приемат и излъчват енергия под формата на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната и тази честота е строго специфична за всеки тип клетки. Установено е, че здравите клетки трептят с високи честоти, за разлика от болните клетки ( напр.раковите), за които са характерни ниските честоти. От друга страна има определени електромагнитни честоти, които предизвикват и отговарят на определени биохимични процеси ( 1 ).

viagra coupons 2019s 20mg, 10mg, 5mgm 40mg, 80mg tablets available. Lowest Prices. coupons free viagra Online cheap pills with discreet delivery. HQ Generic products Традиционната медицина има различни начини за повлияване с лечебна цел на организма. За постигане на химична, функционална и структурна промяна в органи, жлези или тъкани се използват биохимични агенти – лекарства, или се осъществяват механични промени чрез хирургични интервенции.

purchase viagra В конвенционална терапия на раковите заболявания се използват основно три метода – оперативно лечение, химиотерапия и лъчелечение.

buy synthroid online С тези методи се цели локалното отстраняване на туморният процес. Основният проблем в тази концепция е локалистичният подход, който игнорира причинните фактори за възникване на туморното заболяване. Дори и в случаите с успешно отстранени тумори, в немалък брой от тях, за различен период от време се получава рецидив на заболяването.

buy prednisone australia online Cialis Viagra Online Canada - Order Cheap Tadalafil (Generic Cialis) Online, It is the only drug which is not only fast acting (works in Не по- малко сериозен проблем са страничните ефекти от тези методи на лечение, които се отразяват неблагоприятно както върху качеството на живот на лекуваните болни, така и върху имунният им статус.

Lawsuits have been filed against Merck & Co. alleging serious go to site including Propecia sexual dysfunction and other Propecia side effects Недостатъчният прогрес в лечението на онкологични заболявания е повод и причина да се търсят нови възможности за лечение, които да подобрят лечебните резултати и да намалят токсичността от лечението при конвенционалните методи. Наред с усилията за внедряване на нови препарати и методи за лечение все по-сериозно внимание се отделя на интегративния подход, при който, лечението е насочено не само към самия тумора но и към причинните фактори и цялостно въздействие върху заболелия организъм с използването на различни методи.

buy dapoxetine online Canada Благодарение на съвременните достижения в областта на биофизиката, вниманието на учените се насочи към алтернативата за приложение на електромагнитната терапия в онкологията. През последното десетилетие бе извършена значителна изследователска дейност относно влиянието на електромагнитното поле върху туморната биология. Резултатите от тези проучвания разкриха една сериозна перспектива за лечебен ефект при използването на електромагнитна енергия под формата на вълни с определени характеристики и честота. Данните от тези проучвания показват, че противотуморния ефект включва инхибиране на туморният растеж, стимулиране на програмираната клетъчна смъртност (апоптоза), подтискане на туморната васкуларизация и др. ( 2 ).

Използването на честотната терапия при туморни заболявания сравнително от скоро излезе от сферата на експерименталното приложение върху туморни култури и животни. Особен интерес представлява публикуваното през 2009г съобщение за успешното използване на амплитудно- модулирана електромагнитна терапия (АМЕТ) за лечение на болни с различни онкологични заболявания. Колектив от швейцарски и американски учени установява при изследването на 163 онкологично болни, специфични туморни честоти, като тези честоти са използвани за лечението на 28 болни с напреднали метастатични тумори. Резултатите показват значим противотуморен ефект и липсата на странични ефекти или потенциране на туморният растеж от приложеното лечение. При един от пациентите с рак на гърдата, множество метастази и неуспех от предшестващо хормонално лечение е постигната пълно отстраняване на тумора. В резултат от лечението е отчетено намаляване на болката, намаляване на туморните маркери и подобряване на качеството на живот на лекуваните ( 3 ).

Този успешен резултат е повод да се разшири проучването, от същите автори, с използването на метода при 38 болни с напреднали чернодробни тумори, при който конвенционалните методи на лечение са с много ниска ефективност. Отчетените резултати от лечението при 27 от тези болни показват общо повлияване (намаляване на туморният обем и стабилизация) при 31,6% от лекуваните. В 66% от лекуваните е получено значително намаление на болката в хода на лечението. Заключението на авторите е, че това лечение е ефективна нова терапевтична възможност със значим противотуморен ефект и налага разширени проучвания ( 4 ).

През 2004 г Д-р James Bare от САЩ представя литературен обзор за възмжността за комбиниране на пулсиращо електро- магнитно поле (ПЕМП) и стандартната химиотерапия с оглед намаляване на страничните ефекти и потенциране на нейната ефективност.

Базирайки се на резултатите от множество експериментални проучвания той стига до изводите, че комбинираното приложение на ПЕМП и химиотерапия може да постигне:

  • значително намаляване на дозата на използваните цитостатици;
  • повишаване на ефикасността на стандартната химиотерапия;
  • намаляване на токсичността от приложената химиотерапия ( 2 ).

Представените данни от този обзор дават една нова насока за приложение на пулсиращо електромагнитно поле в комплексното лечение на туморните заболявания.

В заключение можем да кажем, че натрупания до момента опит от приложението на електромагнитната терапия за лечение на онкологични заболявания е все още малък но разкрива едно сериозно бъдеще. Внедряване на тази алтернатива, в клинична практика, би дало нов шанс и перспектива за голям брой пациенти с онкологични заболявания да получат ефективно и нетоксично лечение дори и в напредналите стадии на заболяване.

viagra fast delivery Литературна справка:

1. “ The elecrical properties of Cancer cells” – St. Haltiwanger

2. “ Pulsed Field Assisted Chemotherapy” – James E. Bare

3. “ Amplitude – modulated electromagnetic fields for the treatment of cancer: Discovery of tumor- specific frequencies and assessment of a novel therapeutic approach”- Al. Barbault et col.

4. “A phase II study of amplitude – modulated electromagnetic fields for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma (HCC).

Забележка: – ПЕМП е разновидност на честотната ел.магнитна терапия с включени пулсащии,

– АЕМТ е разновидност на честотната ел.магнитна терапия с включена амплитудна модулация


 

БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ

ОСЦИЛИРАЩА ПУЛСИРАЩА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ (ОПЕТ)

Множество научни проучвания в областта на Радиобиологията показаха, че радиацията използвана по подходящ начин може да предизвика редица положителни въздействия върху биологичните организми. Електромагнитната енергия под формата на статично електричество или магнитно поле, слънчеви лъчи, най – вече в инфрачервения и ултравиолетовия диапазон, са били използвани за лечение още от древността.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ основата на съвременните разбирания за влиянието на електромагнитните излъчвания е това, че тялото функционира отчасти като жив електромагнитен кръг. Определени структури в тялото се отнасят като проводници, други- като изолатори, полупроводници и т.н. Клетките също приемат и излъчват енергия под формата на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната и тази честота е строго специфична за всеки тип клетки. Според Нобеловия лауреат Ото Варбург здравите клетки имат електрически потенциал в норма от 50 mV до 90 mV, като с възрастта и при хронични заболявания този потенциал спада под 50 mV, а при раковите заболявания този потенциал достига 15mV (2,3,4) .

Според големия руски учен Джордж Лаковски хроничните заболявания са резултат от енергетичен дисбаланс нарушаващ естествения хармоничен резонанс на клетката. Сред основните причини за този енергетичен дисбаланс е излагането в околната среда на прекомерен „електромагнитен смог“ (телевизори, мобилни телефони и др. излъчващи електроуреди), както и въздействия на токсични фактори от околната среда или нарушен метаболизъм. С други думи за да функционират нормално клетките в организма се нуждаят от достатъчна амплитуда на осцилации или нормален електрически потенциал на излъчване. Когато силата на клетъчните осцилации на клетките в организма намалее, това дава възможност за растеж и развитие на патогенните микроби което води до различни заболявания. Изхождайки от това разбиране Лаковски приема, че въздействайки на организма с радиовълни с различна честота на осцилации зарежда клетката с необходимата енергия и това засилва мощно имунната система за борба с болестния процес. Основавайки се на тази теория през 1924 г. той в сътрудничество с друг гениален учен Никола Тесла той създава апарат за радиочестотно излъчвания известен под името Мултивълнов осцилатор (Multi Wave Oscillator – MWO). Последват редица експериментални проучвания върху растения и животни, които доказват позитивната роля на радиочестотните излъчвания върху биологичния организъм. По-късно апарата на Лаковски е използван с успех, както от него така и от лекари от различни европейски страни и за лечение на пациенти с различни хронични заболявания, вкл. и онкологични (2,3,4,5).

Сред първите лекари използвали оригинален Мултивълнов осцилатор за лечение на онкологични заболявания е д- Борис Хаджи Василев, който основава в Италия през 1924г. първия в света Онкологичен диспансер. По-късно в сътрудничество с италианския проф. Vittorio De Signa, той разкрива три медицински центъра в Геноа, Милано и Рапало в които успешно е лекувал множество пациенти с хронични и онкологични заболявания. Получените от него резултати са публикувани в редица медицински издания (6).

След 50-те години на миналия век интереса към методиката MWO по различни причини затихва. След 1993г. интереса към MWO отново нараства. С развитието на новите технологии Мултивълнов осцилатор на Тесла намери своето ново развитие със създаването на плазмени излъчватели на електромагнитна енергия.

През 1988г. James Girard създава апарата BioCharger при който електромагнитните вълни се излъчват посредством газифицирани ниско вакуумни тръби или плазмени излъчватели. Усъвършенстваната характеристика на плазмените излъчватели предлагат подобрени характеристики включващи пулсиращи електромагнитни излъчвания (PEMF), фотонни излъчвания, монохроматична светлина и микроелектротерапия. През 1996г е проведено клинично проучване при пациенти със СПИН в New York Health and Healing Center (NYH&HC). Резултатите получени след 10 седмично лечение показват средно 79% (50% до 100%) намаление на симптомите на заболяването (1).

През 2006 г. научноизследователската компания Novobiotronics под ръководството на Anthony G. Holland започва интензивни експериментални проучвания върху терапевтичните възможности на плазмена електромагнитна терапия (PEFT – Plasma Emission Field Treatment). Резултатите от тези проучвания са забележителни и разкриват широки възможности за терапевтично въздействие при бактериални инфекции и туморни заболявания (7).

Понастоящем основно приложение намира в практиката на лекари практикуващи алтернативна медицина в редица страни като Холандия, Белгия, Германия, Швейцария, Италия и Африка.

През 1993г Hessel Hoornveld от Meditech Europе и създател на холандския апарат „Ultimate MWO“ в статия публикувана в Borderlands споделя някои резултати по приложението на метода. Хората, които са били третирани с MWO описват ефект, подобен на този , че са в енергиен душ . Те чувстват, лекота и свежест, и като че ли свалят тежест от раменете си . MWO е бил използван за лечение на голям брой заболявания (8).

Част от тези случаи са:

• Аритмията често изчезва след няколко процедури.

• Бързо облекчение от болки, причинени от артрит, артрози и ревматизъм, като в много случаи болестта изчезва след определен брой процедури.

• Костни фрактури както и рани заздравяват по-бързо. Белезите избледняват, често изчезват напълно.

• Напрежението и болки при лицева невралгия често изчезват след еднократно третиране .

• Различни хора са били излекувани от левкемия и рак в резултат на лечението с MWO . Това също така е потвърдено документално от прегледи в конвенционалната медицина. Много хора, които са били подложени на химиотерапия и са били третирани с MWO в същото време са заявили, че не изпитват странични ефекти от химиотерапията , като например загуба на коса или снижение на хемоглобина.

• Хората, които са били изложени на радиация и след това се обработват с MWO не са имали сериозни увреждания на тъканите или други странични ефекти . Лекарите са го считали за ​​мистерия.

• мигрена, напрежение главоболия обикновено изчезват след няколко процедури.

• Жена, която е отказала да се подложи на операция за киста , е напълно излекувана след десет дни на лечение с MWO .

• Пациенти с шум в ушите са получили подобрение след еднократно третиране .

• Мъж, чиято лява ръка е почти парализиран след операция , и е с оток, е с възтановено движение и ликвидиран оток след еднократно третиране.

• Състоянието на 13 – годишно момче с нарушения в кръвосъсирването и кръвоизливи е с преустановено кървене в рамките на четвърт час .

• Няколко души са частично или напълно възстановена коса на главата при косопад .

• Човек с неизлечима рак на простатата, е лекуван с MWO от лекар в продължение на няколко месеца. Туморът постепенно изчезва и той вече е напълно излекувана . Лекарят е на мнение, че резултата се дължи напълно на MWO , защото всяко друго лечение не е успяло.

Електромагнитните излъчвания са напълно безопасни за работещите с апарата и за пациента. Апарата“Ultimate MWO“ притежава Европейски сертификат за безопасност.

viagra prezzo Литература:

1. Biocharger, Documented Benefits, http://www.biocharger.com/How_BioCharger_Helps/

2. George Lakhovsky, 1929: The Waves Which Cure (Gauthier-Villars and Co).

3. George Lakhovsky, The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body, 1929, ISBN 978-0-7661-4197-1

4. Lakhovsky’s Multiple Wave Oscillator, http://www.multiwaveoscillator.com/

5. Multiwave Research, Georges Lakhovsky (MWO), http://users.skynet.be/Lakhovsky/Getting%20Started.htm

6. Multiwave Research, Multiple wave oscillator secrets revealed. http://users.skynet.be/Lakhovsky/Secrets%20Revealed.htm

7. Novobiotronics, PEFT – Plasma Emission Field Treatment, http://novobiotronics.com/

8. Hessel Hoornveld, My meeting with Serge Lakhovsky – article in Borderlands, 1993

9. Riley Crabb, “The Waves That Heal” (A Review), Posted in: Electromagnetism Research, Mind & Body.

10. Thomas F. Valone, Bioelectromagnetic Healing, its History and a Rationale for its Use, Proceedings of the Whole Person Healing Conference, Bethesda, MD, 2003

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

viagra generico Научете повече за нас…