Интегративна медицина

Интегративна онкология

Въпреки несъмнените достижения на съвременната онкология, тя си остава един от най-важните и актуални проблеми в медицината…


Холистичен подход при лечението на туморните заболявания

Анализът на резултатите от използваните класически методи на лечение (оперативни, лъчетерапия и химиотерапия) показва, че те са далеч от желаното, най-вече за самите болни…


Десет мита за рака и „модерната“ онкотерапия

Повечето хора търсят помощта на алтернативното здравеопазване, защото алопатичното лечение (лечение чрез противодействие) се е оказало неефективно…


Концепция и Практика за Интегративен Подход При Лечението Онкологични Заболявания

Концепция и Практика за Интегративен Подход При Лечението Онкологични Заболявания…


Конвенционална Онкотерапия Реалност и Проблеми

Целите, които си поставя настоящия литературен обзор са да се представят в обобщена форма известни и по-малко известни факти, илюстриращи възможностите, проблемите и ефективността на конвенционалната терапия при лечението на онкологичните заболявания…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…