Д-р Дамянов – Медицински управител

Д-р Дамянов – ПРЕДСТАВЯНЕ

DrHrDamyanov1

Synthroid online enter site Д-р Христо Дамянов, д.м.

Herbal viagra products are not the same as prescription Viagra. Д-р Христо Дамянов завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Медицинска Академия. В продължение на няколко години работи като лекар към системата на Министерството на отбраната. Практикува в Урологичното отделение на Военна болница – гр. Сливен, а после става завеждащ на Урологичното отделение към поликлиниката на ВМА, София.

la scelta del Viagra През 1994 г. работи като консултант в Урологично отделение на университетска болница Ал Таура, Сана, Йемен.

buy synthroid online Той е създател и началник на урологичното отделение в Националния онкологичен център, където работи до 2003 г.

Buy buy prednisone usa online Cialis Viagra Online Canada - Order Cheap Tadalafil (Generic Cialis) Online, It is the only drug which is not only fast acting (works in Дисертационният труд, за който му е присъдена степента „доктор по медицина“ е на тема „Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур“.

buy doxycycline online Специализирал е в Дания и САЩ.

Автор е на над 80 научни публикации (17 от които в авторитетни европейски издания), 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. През последните години е автор на 8 публикации в областта на Интегративната онкология, 4 от които в престижни медицински издания.

Член е на Съюза на учените в България, Академия на науките – Ню Йорк, Световната асоциация по урология (SIU), Европейската асоциация по урология (EAU) и на Балканския онкологичен съюз (BUON), Международната организация на лекарите практикуващи интегративна медицина (IOICP), Европейската академия по Инсулин потенцирана терапия (IPT/IPTLD).

От 2006 г. насочва изцяло дейността си в областта на интегративната онкология и създава и развива първия в страната ни център за Интегративна онкология. Д-р Дамянов е първият и засега единствен български лекар, завършил квалификационен курс и получил Диплома за приложение на Инсулин-потенцирана терапия (IPT/IPTLD). За научния и практически принос в приложението на (IPT/IPTLD) за лечение на онкологични заболявания е избран за Главен научен съветник и инструктор обучаващ лекарите в Европейската академия по Инсулин потенцирана терапия (IPT/IPTLD). По инициатива на д-р Дамянов в началото на 2014 г. в страната ни е въведен метода за системна хипертермия в комплексното лечение на онкологичните заболявания.

Д-Р ХРИСТО ДАМЯНОВ ЗА ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА

В началото на 21-то столетие на фона на бурния научно-технически прогрес и противно на очакванията, конвенционалната или традиционна медицина е в сериозна криза. Все по-очевидно става, че тя не може да отговори адекватно на потребностите на хората. Постиженията в конвенционалната медицина са основно в областта на спешната медицина, травматологията, лечението на някои бактериални инфекции и някои хирургични методи. С критично ниско ниво на напредък на съвременната традиционна медицина се очертават профилактиката на заболяванията, лечението на непрекъснато нарастващия брой на онкологични заболявания, както и множество нови заболявания. Стремително нарастват болните с хронични заболявания, резултатите от лечението на които често са разочароващи, а в по-добрите случаи не задоволяват в достатъчна степен изискванията на лекуваните. Спокойно може да се каже, че въпреки плахо прокрадващите се призиви за профилактика на хроничната заболяемост, на практика нищо не се прави за премахване причините за възникване на тези заболявания. Здравните системи по света отделят колосални средства за лечението на хроничните заболявания при една ниска ефективност и непрекъснато нарастваща неудовлетвореност на болните, които все по-често се насочват към използване на алтернативни методи. Не се отдава нужното значение на разбирането, че преобладаващата част от тези заболявания могат да се предотвратят и че в това отношение голямо значение имат факторите здравна образованост на населението, хранене, стил на живот и добре обучени медицински специалисти.

В методологично отношение проблем с нарастваща сериозност е широко утвърдения прилаган локалистичен подход при лечението на заболяванията, т.е. лечение на отделното заболяване, а не на човека като цяло. Игнорира се или се подценява значението на цялостното състояние на организма и индивидуалността му, неговите регенеративни възможности, влиянието на различен фактори от околната среда върху вътрешния баланс на организма, усложненията и страничните явления от лечението и качеството на живот на болните. Лечението е насочено основно към повлияване на симптомите на заболяването, без да се отчита многообразието на множество причинни фактори и цялостното състояние на организма. Непрекъснато се адмирира търсенето на магичното хапче или ваксина които ще решат въпроса за лечението на всички хронични и нелечими заболявания. В същото време стремително нарастват случаите на починали болни следствие на токсични ефекти от използваните все нови и нови химични препарати. Не може да не се спомене за доминираща роля на фармацевтичната индустрия, чиито финансови интереси налагат и диктуват симптоматичното лечение, като основен метод.

В унисон с локалистичния подход и резултатите от него е засилената комерсиализация на медицинската практика. Унифицирането и стандартизацията при диагностиката и лечението на болните изключва индивидуалния подход към болните, изкуството и творчеството на лекаря и използването на всички възможни ефективни методи за конкретния случай. Тази медицина спокойно може да се нарече конвейерна медицина за масово, но не дотам качествено ползване. На медицинския конвейер се предлага еднотипно лечение за различни индивидуалности, като в повечето случаи резултатът не е важен за работещите на конвейера. Важно е успешното преминаване на болния между жалоните му, а официалното име на този конвейер е http://www.postvirale.it/viagra-originale-50-mg-prezzo prezzo viagra „клинична пътека“. В случая не е лишено от истина определението на един американски лекар sildenafil „Mac Medicine“, по аналогия с веригата за бързо хранене levitra or viagra „Mac Donalds“.

Логично последствие от незадоволителните лечебни резултати за преобладаващата част от болните с хронични заболявания е търсенето на алтернативни методи на лечение. Нагледен пример за това е непрекъснато нарастващия брой на болни използващи алтернативни методи на лечение във високо развитите индустриални страни. В едно проучване датиращо от 2000 г. повече от две трети от населението в САЩ и Канада използват някои от алтернативните методи за превенция и лечение. Населението в САЩ е похарчило 27 милиарда долара през 1997 г. за лечение с тези методи.

В терминологично отношение определенията за алтернативна, комплементарна, холистична и интегративна медицина отразяват както динамиката на развитие на едно колкото ново, толкова и старо направление в медицината, но и концептуалната им единна основа за баланса и хармонията на физически, умствени и емоционални фактори като източник на добро здраве. Терминът интегративна медицина е все по-често използван и отразява нарастващата тенденция от необходимост за премахване противопоставянето на класическата медицина на останалите методи на лечение в стремеж да се доближи до нуждите и изискванията на болните.

В отличие на философията на традиционната медицина за еднакво лечение на всички болни, интегративната медицина залага на индивидуалния подход при лечението на всеки отделен болен. Лечението е насочено не към симптомите на заболяването, а към причините на заболяването. Заболяването се разглежда като дисфункция на целия организъм, а не като изолирано събитие. В арсенала на интегративната медицина влизат най-различни доказани ефективни методи от класическата, алтернативната и комплементарна медицина. Водеща е идеята не за противопоставяне на конвенционалната медицина на алтернативната, а рационалното използване на възможностите на двете системи, с оглед постигане максимална резултатност. Оптималната стратегия за постигане на добри лечебни резултати не може да се постигне без баланс и интегритет на четири основни нива – физическо, емоционално, умствено и духовно. Основавайки се на многообразието на биологичните процеси и фактори в организма, важно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В арсенала за въздействие и подпомагане на организма са включени различни природосъобразни и биологични методи. Приложение намират редица методи от алтернативната и комплементарна медицина с доказана ефективност, както и перспективни методи от високите медицински технологии които не са се наложили в класическата медицинска практика. Сериозно внимание в интегративния подход се отделя на профилактиката и информираността на всеки индивид за реалните възможности за предотвратяване на заболяванията с рационално използване на промени в стил на живот, хранене и психическо здраве. Не на последно място по значение е добрата връзка и сътрудничество между болен и лекар, която стимулира болния да поеме сериозна отговорност за здравето и живота си.

Без преувеличение може да се каже, че интегративната медицина, като една нова здравна философия и едно ново практическо направление, дава сериозна възможност за излизане от кризисното положение на конвенционалната медицина и предлага на хората нов шанс за здраве и лечение, отговарящо на техните потребности. Постигнатото дотук е само една малка стъпка към тази цел и тепърва предстои усъвършенстване на методологията й и широкото й приемане от медицинската общност.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

viagra fast delivery Научете повече за нас…