Инсулин потенцирана терапия

http://www.hoteleden.it/viagra-generico-100-mg-online-prezzo-piu-basso-a-roma viagra generico ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ

(INSULIN POTENTIATION THERAPY – IPT)

viagra online Често задавани въпроси

female viagra online Какво представлява Инсулин потенцираната терапия?

Методът „Инсулин потенцирана терапия“ (IPT) е метод за лечение на хронични и онкологични заболявания създаден през 1930 г. от д-р Donato Perez Garcia, военен лекар от Мексико. Същността на метода е в комбинираното приложение на хормона Инсулин със ниски дози стандартни медикаменти, при което се получава усилен терапевтичен ефект.

Viagra originale prezzo Какъв е механизмът на лечебно въздействие на IPT при туморни заболявания?

Известно е, че основният енергетичен източник на туморната клетка е глюкозата в организма. За да се размножава и развива туморната клека, тя се нуждае от големи количества глюкоза. За тази цел туморната клетка разполага с 10 пъти по големи количества (от нормалната клетка) молекули т.н. инсулинови рецептори по повърхността на клетъчната мембрана на клетката. При недостиг на глюкоза тези инсулинови рецептори се включват и усилват пропускливостта на клетъчната мембрана, което води до навлизане в клетката на необходимото количество глюкоза. Чрез венозното инжектиране на инсулин, на болните с туморно заболяване, се постига значимо спадане на нивото на кръвната захар. Това намаленото ниво е сигнал за глюкозен глад на туморната клетка и последва ответна реакция за набавяне на необходимото количество глюкоза, с разтварянето на клетъчната мембрана. В този момент се инжектира венозно десет пъти по ниски дози противотуморни медикаменти, като концентрацията в туморната клетка е 6 пъти по голяма от тази в нормалната.

watch Какви са предимствата на Инсулин потенцираната терапия при лечението на онкологични заболявания?

Използваните ниски дози от противотуморни медикаменти при приложението на IPT дават възможност лечението да протича с изключително ниски странични ефекти за разлика от стандартната химиотерапия. Качеството на живот по време на лечението е запазено, а след лечението значително подобрено. За разлика от стандартната химиотерапия негативните ефекти върху имунната система са значително редуцирани. Лечебният ефект от лечението в най-лошия случай не отстъпва на този от стандартната химиотерапия. Цената на лечението е значително по-ниска.

viagra 24 hour delivery Каква е ефективността на лечението на онкоболни с IPT?

Резултатите от лечението при туморните заболявания са в пряка зависимост от стадия на заболяването и използването на други терапевтични методи преди това. Опита на редица лекари по света прилагащи метода, вкл. и този на лекаря с най-голям опит д-р Donato Perez Garcia показва, че в началните стадии без наличието на неуспешна предшестваща химио- и лъчетерапия може да се постигне пълна ремисия на туморното заболяване. Нашият личен опит от приложението на IPT е основан повече от 600 болни с онкологични заболявания. Около 94% от лекуваните болни в клиниката са с напреднали метастатични тумори, като преобладаващата част от тях са след неуспех от предшестваща химио- и лъчетерапия. Въпреки напредналия стадий на заболяването и неуспешното предшестващо лечение е постигната ремисия и значително подобрение в качеството на живот в около 80% от лекуваните. Тези резултати от приложението на IPT ни позволява, извън всякакви съмнения, да приемем IPT за водещ метод в нашата практика.

http://jonaquestart.com/qorbupspfx2 sildenafil Какви са страничните ефекти от IPT?

Използването на 10 пъти по-ниски дози от обичайно използваните медикаменти е основен фактор за липсата на сериозни странични ефекти и усложнения от лечението. Обичайното състояние на болните в деня на лечението е отпадналост и сънливост, които отзвучават напълно на следващия ден. В отделни случаи, могат да се наблюдават леки и бързопреходни странични ефекти като: главоболие, обща отпадналост, гадене, мускулни болки.

cheap generic viagra При кои тумори може да се използва IPT?

Лечението може да се прилага при всички видове тумори при които е показана лечение със стандартна химиотерапия. Липсата на сериозни странични ефекти дава възможност лечението да се прилага дори и в случаи където стандартната химиотерапия е неприложима.

si puo acquistare kamagra in italia Oral Jelly in farmacia senza ricetta basso costo Kamagra Oral Jelly Croazia generico Kamagra Oral Jelly promoзгo Колко процедури са необходими при лечението с IPT?

Минималния брой процедури е 10, а максималния 20. След 6-та, а в някои случаи след 10-та лечението продължава на постепенно удължаващи се интервали, по една процедура на 2,3 и повече седмици. Броят на процедурите за всеки отделен пациент се определя в хода на лечението и е в зависимост от стадия на заболяването, състоянието на болния и лечебния резултат. При напреднали метастатични заболявания продължителността на процедурите е по-голяма.

http://hlmarchitects.com/australia-in-sale-viagra Каква е честотата на процедурите?

Обичайно процедурите се прилагат един път седмично. В отделни случаи лечението може да бъде и на по-чести интервали от 3-4 дни.

Как протича лечението?

Обикновено преди стартиране на IPT се провежда подготвително лечение от една седмица с оглед подобряване общото състояние и имунитета на организма. Лечението включва освен индивидуалния протокол за домашно лечение и едночасови процедури с озонотерапия и електротерапия с оглед лечение на съпътстващи инфекции, детоксикация и имунна стимулация.

IPT се провежда амбулаторно в еднодневен стационар специално предназначен за тази цел. Пациентът пристига на гладно. След преглед на пациента се измерва телесното тегло и нивото на кръвната захар. Определената индивидуална доза на инсулин се инжектира венозно. На 5-та минута след инжектирания инсулин се дават необходимите медикаменти за прием през устата. На 10-та минута се инжектират медикаментите за мускулно приложение, а след 25-та минута след спадане на кръвната захар до определено ниво се инжектират венозно противотуморните медикаменти. Накрая се инжектира венозно глюкозен разтвор за възстановяване на нивото на кръвната захар след което пациента приема закуска. По време на лечението пациентът винаги е наясно какво се случва и е в непрекъсната контакт с лекаря. След лечението пациентът се стабилизира за около един час, преди да бъде освободен за да се прибере в къщи.

Колко продължава една процедура?

Продължителността на лечението е в интервала 1,5 до 2 часа.

Как се отчитат резултатите от лечението?

Състоянието на болния и лечебният ефект в хода на лечението се следят непрекъснато. Контролни изследвания, включващи разширени параклинични изследвания вкл. туморни маркери и количествен тест за оценка на състоянието на болния се правят след 6-та терапия, а в последствие на всеки 4 процедури. Изследванията от образната диагностика се правят след 10-та апликация. В преобладаващата част от болните подобрението настъпва бързо още след първите три процедури. В случаите, при които няма подобрение в състоянието на болните се приема липсата на чувствителност на тумора към цитостатиците и това налага незабавната им подмяна.

Провежда ли се допълнително лечение в интервала между отделните процедури?

В интервала освен протокола за домашно лечение се провеждат и 1-2 процедури за детоксикация и имунна стимулация. Оптимален ефект от IPT може да се очаква при комбинирането и с термотерапия. В интервала между две IPT се прави по една термотерапия.

Защо IPT не се използва в традиционната медицина?

Обичайните доводи на лекарите от конвенционалната медицина са че IPT е недоказан научно метод и опасен за живота. Вярно е, че липсват рандомизирани клинични изпитвания за ефективността на метода, но това единствено е по причина на липса на осигурени финансови ресурси и интерес от страна на държавата и фармацевтичните компании. Както множество експериментални, а вече и клинични проучвания, така и нарастващият непрекъсната опит от приложението на метода са сериозно доказателство за възможностите му. Фактът, че повече от 83 години след създаването му IPT бележи възходяща популярност и приложение, красноречиво говори за възможностите му. Сериозен пробив по отношение признанието на метода в медицинската общност е обстоятелството, че за първи път в света, той е приет за стандартен метод на лечение в болницата „ ANGELES“Мексико. Що се отнася до опасностите от странични ефекти застрашаващи живота на пациентите, то това напълно не отговаря на истината. Опасността от използването на инсулина е напълно преувеличена – милиони диабетици по света сами прилагат инсулина за лечението си, без това да се счита за опасно, а приложението му при IPT става под непрекъснат лекарски контрол. Нека сами да преценим, кой от двата варианта е по-безопасен? Сериозни научни данни показват, че смъртността, само в резултат на стандартната химиотерапия, в 30 дневен период е 7,5% “(MERO’Brien и сътр, 2006 г.). В същото време няма нито един регистриран в медицинската литература смъртен случай в резултат на IPT.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…