Автономен мускулен тест (АМТ)

Какво представлява автономният мускулен тест?

Автономният мускулен тест е диагностичен и лечебен метод, заимстван от кинезиологията. При този метод се изследва мускулната реакция на автономната нервна система за установяване на различни функционални нарушения в организма, както и селекцията на подходящи лекарствени и нелекарствени продукти за коригирането им. Методът се използва широко от специалисти работещи в областта на интегративната медицина- лекари, специалисти по акупунктура, акупресура, натуропати, холистични стоматолози, ветеринарни лекари и други специалисти. Тестът е известен с различни наименования – автономен мускулен тест (Autonomic Response Testing), методът на невромодулацията (NeuroModulation Technique), Мускулен тест за хранителна съвместимост (Nutrition Response Testing ) и Би дигитален О-ринг тест ( Bi-Digital O-Ring Test).

Какви са теоретичните основи на метода?

Феноменът на автономния мускулен тест, според създателите на метода, намира обяснение в областта на квантовата физика или теорията за биорезонанса. Всяко вещество генерира и излъчва електромагнитна енергия, която има определена честота. От нашите пет сетива, конвенционалната медицина признава основно нашето зрение, основният механизъм, който усеща електромагнитната (светлинна) енергия. Слухът възприема звуковите честоти. Несъзнателно, нашите тела също разпознават честотите през кожата чрез вегетативната нервна система. Тази система реагира с мускулна реакция в резултат на електромагнитните въздействия, при което резултатът е двузначен. Когато имаме сигнал или информация за нарушения или вредности, симпатиковата нервна система на тялото реагира и предизвиква промяна в мускулната сила с контракция. В случаите когато има позитивен ефект, парасимпатиковата нервна система реагира с мускулна релаксация, което е информация за липсата на нарушения или изцеление. Информацията на автономната нервна система се предава дори и на друго лице при докосване на пациента. Всъщност можем да тестваме силата на мускулите на асистента при докосване на пациента. Тестването на мускулите с ръка на асистент, се нарича сурогатно мускулно тестване. Счита се, че сурогатното мускулно тестване дава по-добри резултати.

Кои са създателите на метода?

Мускулен тест първоначално е разработен в l964 г. от Dr. George Goodheart, DC, хиропрактор. Той разработил система за диагностика, наречена приложна кинезиология, която позволява на мускулите да бъдат тествани за клинични и диагностични цели, а не само да се определя силата им. Немският лекар Dr. Klinghardt, защитил докторска дисертация по неврология, развива и обогатява практическото приложение на автономния мускулен тест. През 2002 г. методът на невромодулацията (МНМ) разработен от Dr. Leslie S. Feinberg, кинезитерапевт е ново развитие на автономния мускулен тест, основано на информационната медицина. През 1993 г. Dr. Yoshiaki Omura регистрира патент за създаването на Bi-Digital O-Ring Test (нов вариантна автономен мускулен тест), който се използва за диагностика на онкологични заболявания, както и за тестване на различни препарати, използвани за лечение на онкологични болни. По данни на автора диагностичните възможности на метода показват резултатност в 90% от случаите.

Какво е приложението на автономния мускулен тест?

Установено е, че мускулният тест може да се използва за почти всички въпроси, които могат да бъдат задавани на тялото, за да се определи физиологическото състояние на организма – скелетни травми, алергии, хранителен дисбаланс, емоционални състояния или нещо, което може да повлияе на тялото или ума. Този инструмент за диагностика зависи само от творчеството и способността на практикуващия, да зададе правилните въпроси. След като информацията се установи, мускулният тест може да се използва, за да се разбере, какво тялото или ума ще отговори по отношение на решаване на проблема. Тестът позволява да се получи информация за нарушенията в организма, които са били преди това недостъпни за други диагностични методи. Скрити проблеми, които биха останали незабелязани, докато станат хронични, могат да се открият по-рано и да се лекуват навременно. Би-дигиталният О-ринг тест на д-р Омура може да диагностицира туморни заболявания в много ранен стадий на развитие, тогава когато това не може да се постигне със съвременните диагностични методи. Освен това, този тест дава възможност да се селектират подходящите медикаменти и препарати при всеки индивидуален случай. Автономният мускулен тест намира приложение в диагностика на нарушенията на магнитния поляритет в различни участъци на тялото, при лечението на хронични заболявания с метода на мексиканския лекар dr. Goiz – биомагнитна терапия с магнитни двойки.

Използва ли се Автономния мускулен тест в практиката на клиниката?

На този етап НМТ намира приложение в две основни направления: диагностика на нарушенията на магнитния поляритет в различни участъци в тялото при лечението на хронични заболявания с биомагнитна терапия с магнитни двойки и тестване на ефективността на различни медикаменти и хранителни добавки, използвани за лечението на онкологични заболявания.

Как се провежда теста?

Тестът е напълно неинвазивен и безопасен, с продължителност от 20-30 минути. Пациентът ляга на удобна дървена кушетка в напълно отпуснато състояние. Крайниците на пациента с извън кушетката. Чрез вербален контакт с автоимунната нервна система се следи за мускулна контракция (скъсяване на единия крайник), което е указание, че имаме позитивен отговор към подадената информация. При липсата на контракция, това е указание за негативен отговор. Получените резултати от теста дават възможност при биомагнитната терапия значително да се скъси времето за скениране на биомагнитните нарушения, а при теста за медикаменти да се подберат най-подходящите медикаменти за конкретния случай.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…