Алтернативни методи при лечението на аденом на простатната жлеза

cialis and levitra viagra АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ(АДЕНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА)

Д-р Христо Дамянов д.м.

manДоброкачественото увеличение на простатната жлеза или доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е често срещано заболяване сред мъжете след 50-та година от живота им. Статистически данни показват, че 35% от мъжете между 50 и 69 г. и 83% от 61 до 70 г. имат уголемена простатна жлеза. В около 30% от мъжете с доброкачественото увеличение на простатната жлеза се налага оперативна намеса.

Лечението на простатния аденом е консервативно и оперативно. В ранните стадии хигиенно-диетичния режим и медикаментозното лечение обикновено дават добър резултат. В по-напредналите случаи се налага оперативно лечение. Стандартното оперативно лечение понастоящем е трансуретралната резекция (ТУРП), при която с помощта на оптична система вкарана през пикочния канал и режеща бримка на която се подава високочестотен електрически ток, се изрязват дяловете на простатната жлеза причиняващи обструкция на пикочния канал. В отделни случаи при особено големи аденоми, при които има опасност за засилено кървене по време на трансуретралната резекция отворената аденомектомията (отстраняване на простатните възли с хирургически достъп през корема) остава все още алтернатива.

Тансуретралното (през пикочния канал) изрязване на простатната жлеза е операция която се понася значително по-леко от болните, усложненията са малко, а следоперативния период е скъсен значително в сравнение на отворените операции. Обикновено болните се изписват след втория ден от операцията.

Въпреки несъмнените достойнства на трансуретралната резекция (изрязване през пикочния канал) на простатната жлеза, методът има и редица недостатъци добре познати на практикуващите уролози. В около 25% от болните подложени на ТУР дългосрочните резултати не са задоволителни, като повторните операции достигат 15% за период на наблюдение от 8 години. Страничните явления от лечението включват: необходимост от обща или спинална анестезия, кръвозагуба (5% до 10%), незадържане на урината (2% до 4%), невъзможност за спермоотделяне при полов акт и стеснения на пикочния канал (2% до 20%).

Като логично следствие на желанието на лекари и болни да се снижат риска, усложненията и цената на хирургичното лечение при доброкачественото увеличение на простатната жлеза, без това да се отразява съществено върху ефикасността през последните години се създадоха нови – алтернативни методи.

Новите методи за лечение както на доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ), така и на симптомите от долния уринарен тракт включват медикаментозното и минимално инвазивно лечение.. Основната цел на новите минимално инвазивните методи е да дадат алтернатива между ограничената ефикасност на лекарственото лечение и инвазивността на оперативното лечение.

Минимално инвазивните методи за лечение на ДПХ могат да се групират в две основни направления: методи използващо различни източници на термална енергия с оглед да предизвикат отстраняване тъканта на простатната жлеза предизвикваща стеснение на пикочния канал и от там затруднено уриниране и второ, методи подобряващи съществуващата ендоскопска техника (ТУРП) с оглед да се снижат усложненията от кървене, удължен болничен престой и висока цена на лечението.

Към методите за термотерапия с различни енергийни източници се отнасят: трансуретрална микровълнова и радиочестотна термотерапия, лазерна хирургия, трансуретралната иглена аблация (радиочестотна термотерапия).

Към втората група алтернативни методи се отнасят: холмиева лазерна резекция (изрязване с лазерен лъч на простатната тъкан) и трансуретрална електровапоризация – използване на високочестотен ток, през пикочния канал, за постигане на високи температури изпаряващи тъканта и в последно време роторезекцията.

Трансуретрална термотерапия. Редица експериментални и клинични проучвания показаха, че трансуретралния (през пикочния канал) път за прилагане на термотерапия дава възможност за широк диапазон от температурни въздействия върху простатната жлеза. Това може да се постигне с редица физикални методи като: ултразвук, микровълни и радиовълни. С тези методи могат да се постигнат два основни вида температурно въздействие: при температури под 50 градуса – хипертермия, а при температури над 50 градуса – термотерапия.

При използване на температури под 50 градуса резултата е известно субективно подобрение в оплакванията, не надвишаващи плацебо ефект, поради което понастоящем хипертермията не намира място в терапевтичния арсенал.

В клиничната практика намериха приложение модерни микровълнови (Prostatron, T3, Prostacare, Prostalund, Urowave) и радиочестотни апарати (TURAPY, TUNA) за термотерапия с компютърен контрол на приложената температура (60 до 80 С0) което предотвратява усложнения по време на лечението. Лечението с термотерапия се отличава с минимална инвазивност, значително редуцирани странични ефекти и ефективност доближаваща се до тази на ТУРП. Възможността да се извършва без анестезия и в амбулаторни условия снижава цената на лечението. Максималният ефект от лечението се проявява след три месеца, което е недостатък на метода. Високата цена на апаратурата, все още неголемия натрупан опит от приложението на хипертермията и продължителния период след операцията за постигане на максимален ефект засега ограничават приложението на методиката. В нашата страна до момента хипертермията не е получила приложение в практиката.

Трансуретрална иглена аблация (TUNA). Метода позволява термална деструкция под визуален контрол на желани участъци от простатната жлеза и без необходимостта от обща и спинална анестезия. През пикочния канал се вкарва оптичен уред завършващ с две игли. Под оптичен контрол иглите се вкарват в увеличените дялове на простатната жлеза и през тях се излъчва радиочестотна енергия причиняваща висока температура и умъртвяване на простатната тъкан след което следва освобождаване на пикочния канал и нормално изтичане на урината през него. Резултатите са сходни с тези на ТУР. Страничните явления са минимални. Проблема който все още ограничава приложението на тази методика вкл. и в нашата страна е във високата цена на консумативите за този метод.

Лазерна терапия при простатния аденом. През 1985 г. се появиха първите съобщения за приложението на лазера при лечението на простатния аденом. В последвалите години лазерната апаратура претърпя сериозно усъвършенстване. Създадоха се специални влакна (световоди) които позволиха насочено и ефективно приложение на лазерната енергия. Попаднал в дълбочина на тъканите лазерния лъч освобождава топлинна енергия която предизвиква коагулация и вапоризация. Облъчените с лазер тъкани повишават температурата си до 100 градуса при коагулацията и над 100 градуса при вапоризация (изпаряване). При тези високи температури облъчените тъкани се умъртвяват, след което се изхвърлят през пикочния канал или се разграждат и всмукват от организма при което пикочния канал се освобождава от притискащата го простата и нормалното уриниране се възстановява.

Лазерните операции протича почти напълно безкръвно и могат да се извършва и в амбулаторни условия. Резултатите са сходни с тази на ТУР. Сериозно предимство на лазерната терапия е възможността да се прилага успешно, независимо от размера на простатния аденом за разлика от ТУР.

Лечението е безкръвно, със средна продължителност около 45 минути и без съществени странични ефекти. Известно неудобство от лазерната простатектомия е, че до изчистване на умъртвените тъкани болният трябва да остане с катетър две седмици. Максималният ефект от лечението се получава след третия месец от лечението. Лазерната хирургия при ДПХ не е намерила приложение в лечебната практика в страната ни до момента поради високата цена на апаратурата и консумативите.

Трансуретрална електровапоризация. Метода представлява модификация на съществуващата трансуретрална технология (ТУРП) с цел да намалят усложненията и цената на лечението. Използва се същата апаратура както при ТУРП но с по-мощни генератори (източник на високочестотен електричен ток) и специални електроди.

Съвременните генератори на електрическа енергия дават възможност едновременно да се прилага ток с характеристика за коагулация и резекция (рязане) което води до намалено кървене по време на операция. Създадени бяха специални ролкови електроди (Vapor Trode), които с новите електрически генератори имат възможност да отделят висока температура при което се постига вапоризация (изпаряване) на повърхностните тъкани и коагулация в дълбочина. Резултати те от трансуретрална евапоризация са еднакви с тези на класическата ТУРП, а кървенето и страничните ефекти са значително по-ниски. В нашата страна метода все още не е намерил достатъчно широко приложение.

Роторезекция. Подобно на електровапоризацията при този нов метод се използва също електрически генератор за високочестотен ток. За разлика от класическия ТУР работният елемент наподобява зъболекарски борер за изпиляване на зъби. Въртеливите движения на върха на работния елемент се съчетават с подаване на високочестотен ток при което простатната тъкан са се отстранява с двоен ефект – термичен и механичен. Предимство на метода е намалената кръвозагуба по време на операцията в сравнение с класическия ТУР. Метода все още не е намерил широко приложение в практиката.

В заключение може да се каже, че натрупания да момента опит от използването на алтернативните методи за лечение на ДПХ в световната практика е положителен но все още не е намерил широко приложение. Основните причини за все още ограниченото приложение на алтернативните методи са високата цена на апаратурата и консумативите и недостатъчно натрупания все още опит.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…