Публична покана

Buy Cheap Levitra Online В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0046 „Разработване на иновативна интегрирана система за персонализирана диагностика и лечение на онкологични заболявания”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие чрез процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации, МЦИМ обявява конкурс за избор на изпълнител чрез процедура „Избор с публична покана” за изработване на три апарата за диагностика и лечение. Краен срок за кандидатстване 27 май 2019 г. 

follow site Документи:

cheap synthroid online  – Декларация на кандидата

enter site! Buy Cheap Pills with Discount. Only Top Quality Tabs. Cialis is an enhancer that is used to cure ED in men.Lowest prices!  – Публична покана

click here  – Изисквания към офертите

get link  – Оферта

 – Методика за оценка на офертите

 – Проект на договор

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

go to site Научете повече за нас…