Президента на Република България и министър-председателя

Header

До:
Министър председателя
на Република България
Г-н Сергей Станишев
Копие:
Министерство на здравеопазването
проф. Радослав Гайдарски
Министър

ПРОФЕСИОНАЛНО СТАНОВИЩЕ

От Д-р Христо Атанасов Дамянов д.м., Медицински управител на МЦ „Интегративна медицина“

Ст.н.с. Лъчезар Аспарухов Аврамов, д.ф., Управител на МЦ „Интегративна медицина“

Уважаеми Г-н Сергей Станишев,

Настоящото обръщение към Вас е предизвикано от изнесената информация на 15.02.2008 г. пред Народното събрание от Министъра на здравеопазването, проф. Радослав Гайдарски в отговор на депутатско питане. Запитването се отнасяше до проблема с издаване на разрешение от Министерството на здравеопазването за внос и приложение на ваксината на Коули или „Coley Fluid“ за лечение на напреднали, метастатични случаи с туморни заболявания. Отговорът на проф. Гайдарски се основава на редица неверни твърдения, изхождащи от Националните консултанти по онкология, химиотерапия и трансфузионна хематология и Председателя на научното дружество по онкология.

След щателно проучване на въпроса за приложението на ваксината на Коули, както и след установяване на непосредствена връзка с производителя – Канадския институт MBVax Bioscience Inc., от където получихме изчерпателна информация, ние се уверихме напълно в сериозните възможности, предоставящи приложението на тази ваксина при лечение на метастатични тумори. Това беше и повода за решението ни за внедряването на препарата като комплементарен метод при лечението на болните с иноперабилни метастатични тумори, лекувани в клиниката, в сътрудничество с Канадския институт. Съгласно проектните ни намерения ние се обърнахме за съдействие лично към проф. Гайдарски, с когото контактите продължават и до момента.

Изхождайки от събраната обширна информация, личния ни опит от клиничното приложение на бактериални ваксини за лечение на туморни заболявания и реализация на многобройни научни проекти в нашата практика, ние си позволяваме да представим на вниманието Ви следните доводи и доказателства относно неверните твърдения на посочените по-горе специалисти, които формират неправилни и според нас вредни управленски решения.

 1. Консултантите твърдят, че препаратът Coley Fluid или MBVax не представлява ваксина, а разтвор. Ако те си бяха направили труда да се запознаят с обширната информация, съдържаща се в множество научни публикации, щяха да разберат, че този разтвор съдържа стерилна смес от два бактерия – Streptococcus pyogenes и Serratia marcescens и представлява смесена бактериална ваксина. Поразително е как национални консултанти не са разбрали, че буквалния превод на разтвора на Коули (Coley Fluid) е само едно име, в чест на откривателя на бактериалната ваксина и негови синоними са „смесена бактериална ваксина“ или Mixed bacterial vaccine (MBVax), токсините на Коули (Coley Toxins) и терапията с треска на Иселс (Issels fever therapy). Има различни формулировки на този разтвор или суспензия, като методите за производство са подобни, а двете мъртви бактерии в него – еднакви.За терминологична справка – Американската ракова асоциация.

 2. Прегледът на световната литература показва, че от създаването му до 2006 г., когато е публикувано последното систематизирано клинично проучване за Разтвора на Коули (Coley Fluid) или Токсините на Коули (Coley Toxins), с този препарат са лекувани и документирани над 1000 пациенти с ракови заболявания. (MBVax Bioscience Inc. Treatment Protocol, version 2.4(15 June 2007), 2006).Ретроспективен преглед на 896 хистологично потвърдени ракови заболявания, лекувани с Coley Fluid показва, че при напреднали метастатични тумори е наблюдавана пет и повече годишна преживяемост при 50 % от случаите (Nauts HC, 1984). След този период има също многобройни публикации, потвърждаващи лечебните възможности на ваксината. Според ретроспективния анализ на Richardson MA и сътр. през 1999 г. пациентите, които са лекувани с Coley Toxins или Coley Fluid в комбинация с конвенционално лечение имат по-висока преживяемост в сравнение с тези, лекувани само с конвенционално лечение (Altern Ther Health Med. 1999;5:42-47).

  В обширен литературен обзор на Hoption Cann SA и сътр. в престижното Американско списание Postgraduate Medical Journal през 2003 заключението гласи следното: „Определено, подходът на Коули спрямо лечението на рака има своето място както в миналото, така и в настоящето и в бъдещето. Той дава рядката възможност за разработване на широко приложимо, сравнително евтино и въпреки това ефективно лечение на рака. Даже и в онези случаи, които са извън възможностите на конвенционалната терапия, пак има надежда“. Литературният обзор включва 151 заглавия на публикации свързани с темата и всичките те са останали извън полезрението на консултантите (Postgrad Med J. 2003;79:672-680).

 3. От получената информация от Канадския институт MBVax Bioscience Inc., която е предоставена на проф. Гайдарски е видно, че ваксината е одобрена за състрадателно приложение при възрастни пациенти и деца с неоперабилни или метастатични тумори в Ирландия, Швейцария, Германия, Израел, Австралия, Австрия, Китай, Мексико и Бахамите. В получените материали по наша молба е включена и директна информация за приложение на лечението с MBVax в клиники в Германия, Австрия и Ирландия, т.е страни от Европейския съюз. В последната ни кореспонденция с Канадския институт се изразява учудване от създадените пречки за приложението на ваксината и се представят последни данни и факти за успешно лекувани пациенти в Мексико вкл. и български.

Странно е, че доказателствата за научните факти за тази лечебна ефективност са търсени от консултантите в писмата на фондация Неогенезис, а не в световната специализирана литература. В резултат от непрофесионалното им отношение Министерството на здравеопазването е на път трайно да лиши голям брой болни от една сериозна възможност за комплементарно лечение.

В писмо до нас Изх. № 74-00-79/3.08. 2007 , подписано от Главния секретар на МЗ са твърди, че приложението на въпросния препарат може да се извършва в съответствие с Наредба № 2 на МЗ от 10.01.2001, а в писмо Изх. № 92-Ф-65-07/31.01.2008 до г-жа Силвия Мечева, подписано от същото лице се твърди, че същото лечение не може да се извършва в съответствие със същата Наредба. Коя е истината в случая?

Ние не желаем да се ангажираме в спорове от административен и правен характер, но считаме, че лишаването на български граждани от лечение, което е достъпно за гражданите на ЕС е незаконно и нецелесъобразно. Обръщаме се към Вас с молба за съдействие да бъде намерена съответната законова форма за употреба на ваксината на Коули, като изразяваме професионалната си убеденост за клиничната и социалната й значимост.

С уважение:
Д-р Христо Дамянов – Медицински управител
Ст.н.с. д-р Лъчезар Аврамов – Управител

Приложения:

 1. Писмо на MBVax Bioscience Inc. за благотворителни доставки;
 2. Кореспонденция с MBVax Bioscience Inc., съдържаща и удостоверяваща информация за приложението на ваксината в Австрия, Ирландия и Германия, както и ЮАР;
 3. Писмо на МЗ с Изх. № 92-Ф-65-07/31.01. 2008 до г-жа Силвия Мечева;
 4. Писмо на МЗ с Изх. № 74-00-79/3.08. 2007 до д-р Христо Дамянов, медицински управител на МЦ „Интегративна медицина“;
 5. Копие на заглавна страница на литературен обзор от Hoption Cann SA и сътр. публикуван в сп. Postgrad Med J. 2003;79:672-680;
 6. Извадка от интернет публикация на Американската ракова асоциация: Coley Toxins; (http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Coley_Toxins.asp?sitearea=ETO )
 7. Кратки професионални данни за авторите на становището.

Кратки професионални данни за авторите на становището:

Д-р Христо Атанасов Дамянов д.м. е лекар с 34 годишен стаж, активно занимаващ се с проблемите на лечението на онкологични заболявания от 1984 г. През 1998 г. е защитил дисертационен труд, за който му е присъдена степента „доктор по медицина“, на тема „Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур“. Това е единствената дисертация в страната, ангажирана с клиничното приложението на бактериални ваксини при лечението на туморни заболявания. Специализирал е в Дания и САЩ. Автор е на над 70 научни публикации (14, от които в авторитетни европейски издания), 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. Член е на Съюза на учените в България, Академия на науките – Ню Йорк, Световната асоциация по урология (SIU), Европейската асоциация по урология (EAU) и на Балканския онкологичен съюз (BUON). Д-р Дамянов е първият и засега единствен български лекар, завършил квалификационен курс и получил международна Диплома за приложение на Инсулин-потенцирана терапия за лечение на хронични и онкологични заболявания. През последните пет години той се занимава изключително с клиничното приложение на интегративната онкология.

Ст.н.с. д-р Лъчезар Аспарухов Аврамов. Защитил е дисертация по специалност „биофизика“ в Московския Държавен Университет по лазерни методи за изследване на биологични обекти. От 30 години работи в Института по електроника на Българската Академия на науките в областта на изследванията на взаимодействието на светлината и лазерното излъчване с човешкото тяло на молекулно, органно и системно ниво. Създател е на ново за страната научно направление „Биомедицинска фотоника“, характеризирано в световната литература като „революция на интерфейса между наука и технология“. Ръководител е на колектив, който разработва, произвежда и внедрява модерна лазерна медицинска апаратура и методи за приложението й в областта на онкологията, урологията, офталмологията, хирургията. Автор е на над 100 научни публикации и ръководител на десетки национални и международни договори, включително по Рамковите програми на Европейския Съюз. Л. Аврамов е единственият учен от Източна Европа, номиниран за Наградата за изключително високи научни постижения на ЕС – „Descartes“ през 2004 г. за изследвания, свързани с диагностика на онкологични заболявания.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…