Мнение на д-р Р. Маркова

buy amoxil online МНЕНИЕ

http://extraviagra.com/buy-viagra-online/ buy viagra online usa online 100% quality Guaranteed. Viagra tablets 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40mg, 60mg Online Pharmacy. Full Anonymity, Fast Shipping, Various Payment Options. за ефекта от приложението на IPT
(Инсулин Потенциирана Терапия)
при онкологично болен с Са на пикочния мехур

cheap finpecia online от Ст. н. с. ІІ ст. Д-р Румяна Маркова, дм
Председател на Секция Имунология към Съюза на учените в България
Началник Лаборатория „Медиатори на възпалението и имунитета“
Отдел „Имунология и алергология“ на НЦЗПБ

 

В края на м. Ноември 2009 г. съпругът ми бе опериран от Са на пикочния мехур в Германия. Направена бе резекция по Бринкер и бе изграден нов мехур от тънкочревна бримка. Стадият на заболяването бе определен като G3, pT4 pN2 cM0 L1 V1. Следоперативният период беше много тежък, възстановяването протичаше много бавно и пациентът напусна клиниката три месеца и половина след операцията.

Германските колеги предложиха периодът на възстановяванe да се продължи с още два месеца в България, след което задължително да се проведе конвенционална химиотерапия с Gemcitabin (Gemzar) и Cisplatin, като за тази цел беше изготвен персонален протокол-схема на лечение.

След завръщането ни в България обаче, състоянието на съпруга ми постепенно започна да се влошава, като на фона на високата температура, стигаща до над 390, болките в гръбнака, тазовите кости и двата долни крайника станаха нетърпими.

В началото на м. Юли т.г. бе направен МРТ на коремни органи и малък таз. Находката отговаряше на хематогенна дисеминация в черния дроб и лимфогенна дисеминация в тазовите, абдоминалните и интеркруралните колектори. От параклиниката се установиха ниски стойности на хемоглобин (80), и повишени СУЕ (90), фибриноген (6.44), феритин (780), креатинин (160), уреа (15) и CRP (107).

Направени бяха консултации със съответните специалисти от Национален институт по онкология и тяхното мнение беше, че при пациента не е показано приложението на конвенционална химиотерапия, предвид състоянието му и резултатите на изследваните показатели, особено ниският хемоглобин и високите нива на креатинин и уреа.

Обърнах се за съвет към д-р Христо Дамянов, дм, когото познавам отдавна, от времето, когато и двамата работехме във ВМА. Разчитах на неговото мнение като много добър специалист по урология и онкология, с подчертан вкус към клиничната имунология, който през последните години се е посветил изцяло на идеята за интегративната медицина.

В нашия случай д-р Дамянов предложи първо да направим опит за възстановяване състоянието на пациента с помощтта на инфузионна терапия, включваща витамини, минерали и екстракти, а също и детоксикационна и озонотерапия. След осемдневно приложение на този коплексен подход пациентът се почувства сравнително по-добе и на 13 Юли 2010 г. започнахме провеждането на инсулин-потенциирана терапия с цитостатиците Gemzar и Cisplatin по схема, съобразена със състоянието на пациента.. Тази терапия се съпътстваше от мощна имуностимулация на организма, с помощта на по-горе изброените инфузионна, детоксикационна и озонотерапия, заедно със съответния диетичен режим. Освен това, се провеждаше терапия с Еprex (Еrythropoietin), по повод ниските нива на хемоглобина, която продължава и до сега.

До този момент сме завършили два цикъла от IPT, като първият цикъл включваше шест апликации през шест дни, а вторият – четири апликации през десет дни. В момента се провежда трети цикъл с четири апликации през 15 дни. По време на първия цикъл, след четвъртата апликация, се почувства известна благоприятна промяна в състоянието на пациента, като първо спадна температурата, а после и болките значително намаляха. След края на втория цикъл бяха направени пълни лабораторни изследвания, като резултатите от тях показаха ясна тенденция към повишаване на хемоглобина и еритроцитите, намаляване стойностите на уреята, нормализиране на креатинина, CRP и фибриногена, при задържащи се по-високи нива на феритина. Разбира се, все още е твърде рано за по-комплексна и дефинитивна оценка на ефекта на инсулин-потенциираната терапия, но позитивните промени в цялостното състояние на съпруга ми поне за сега са на лице. Не може да не се отбележи фактът, че в продължение на повече от месец той живее много по-пълноценно и мотивирано, с голямата надежда да може да се пребори с болестта.

Като специалист имунолог смятам, че подходът на лечение при моя съпруг е правилно избран. Приложението на IPT, особено при пациенти с относително запазена имунна функция, може да даде много добри резултати, както всъщност споделя и самият д-р Дамянов, който е с многогодишен опит в областта на онкологията. Този подход е интересен и привлекателен с това, че при него се използват много по-малки дози от избраните химиотерапевтични средства, но с увеличена честота на приложение. Стандартната схема за химиотерапия се осъществява в комбинация с интравенозно въведен инсулин, като се използват десет-кратно по-ниски дози на цитостатиците, тъй като инсулинът предизвиква селективното им поглъщане от туморните клетки, неангажирайки здравите. Това води до почти пълното премахване на страничните явления като стрес, косопад, гадене и повръщане, загуба на апетит и тегло, диария, анемия, неутропения, възпаления и срив на имунната система, които задължително съпътстват конвенционалната химиотерапия. В хода на IPT, в следствие на горе изброените предимства, пациентите се радват и на значително подобряване на качеството на живот.

Напоследък все повече се налага мнението, че е необходима решителна промяна в концепцията за лечение на туморните заболявания. На първо място, много важен е изборът на по-адекватно и ефективно действаща химиотерапия, каквато е инсулин-потенциираната, която намалява страничните неблагоприятни ефекти от лечението. Използването на хормона инсулин води до съществени въздействия като усилване пропускливостта на клетъчната мембрана; стимулиране експресията на клетъчните рецептори; влияние върху метаболитните процеси в организма с промени, които благоприятстват протичането на оздравителните процеси; улесняване транспорта на вътре- и извън-клетъчните течности, което подобрява очистването на организма от токсични продукти; директно стимулиране на надбъбречната жлеза с увеличена секреция на епинефрин и глюкокортикоидни хормони; стимулиране производството на АСТН. Редица изследвания показват също така, че този хормон оказва съществено пряко влияние и върху дейността на туморните клетки.

Освен това, изключително важно условие за успеха на терапията при онкоболните е използването и на имунотерапевтични подходи, както за комплексно лечение, така и за профилактика на рецидивите. От успешно приложената имунотерапия може да се очаква преустановяване на туморния растеж до туморна регресия, което значително ще подобри общото състояние на болния и качеството на живота му.

В България, благодарение на колеги като д-р Христо Дамянов и неговият екип, има възможност да се развие концепцията за модерно онколечение, като се съчетаят методите на традиционните и алтернативните медицински терапии. Това вече е постигнато в Медицински център „Интегративна медицина“. В същото време обаче, повече от необходимо е, дейността на д-р Дамянов да бъде подпомогната от съответните държавни структури, Министерство на здравеопазването и НЗОК, тъй като предлаганото от него лечение ще бъде невъзможно и недостъпно за по- голямата част от пациентите с онкологични заболявания, а те имат право на своя шанс и той не трябва да им се отнема.

Накрая, искам най-сърдечно да благодаря на д-р Христо Дамянов, дм, и неговия екип за духа на професионализъм и хуманно отношение към пациентите и да пожелая да бъдат все така успешни в бъдещата си работа.

София, 19.10.2010                         Ст.н.с. ІІ ст. Д-р Румяна Маркова, дм

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…