КВЧ терапия

КРАЙНО ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА (КВЧ) ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИЯТА

ElecF-fieldlinesЕлектромагнитните полета са фактор, който оказва съществено значение върху процесите в живата природа. Науката от дълго време се занимава с изучаване на влиянието на електромагнитното излъчване върху биологичните структури. В резултат на тези проучвания различни форми на електромагнитно излъчване намериха практическо приложение в медицината за лечение на множество заболявания. През 50−те години на миналият век интереса на учените се насочва към проучване на биологичните ефекти на електромагнитните излъчвания в крайно високия или милиметров (КВЧ или ММ) диапазон в честотите от 50 до 100 Ghz. Особено интензивни са проучванията в тази област в Русия с водещия изследователски колектив под ръководството на академик Н. Д. Деветяков.

Според съвременните познания, терапевтичнияt ефект на метода се основава на свойството на живия организъм да изработва собствени акустоелектрически колебания на клетъчно ниво с честоти, съответстващи на милиметровия вълнов диапазон в свободното пространство, за възстановяване на нарушената хомеостаза. При различни болестни състояния при човека, амплитудата на клетъчните колебания е недостатъчна и именно този дефицит на енергия се възстановява с външни въздействия.

До настоящия момент е изминат пътя от експерименталните проучвания до практическото приложение на КВЧ в различни области на биологията, експерименталната и клинична медицина. В резултат на дългогодишни проучвания бяха изведени два принципиално важни извода:

 • Непрекъснатите ММ излъчвания с ниска интензивност и с плътност на потока и мощност до 10…15 mW/cm не оказват вредно влияние на живите организми.
 • ММ излъчвания с ниска интензивност оказват лечебно влияние при различни заболявания.

При използването на ММ електромагнитно излъчване наблюдаваните ефекти включват:

 • Специфични ефекти, свързани с честотата на електромагнитното излъчване;
 • Неспецифични ефекти свързани със зоната на въздействие;
 • Неспецифични ефекти, обусловени от развитието на общ адаптационен синдром описан от Г. Селие.

Клиничното приложение на КВЧ показа ефективност при широк кръг заболявания: пневмония, бронхит, астма, грипни инфекции, язва на стомаха и дванадесетопръстника, холецистит, гастрит, полипи на стомаха, травми, раневи инфекции, артериална хипертония и хипотония, заболявания на периферната нервна система, мигрена, цистит, орхиепидидимит, невродермит, екзема и др.

През 70-те години на миналия век започват и интензивни проучвания за влиянието на електромагнитните излъчвания в крайно високия или милиметров диапазон върху туморния растеж. Редица експериментални проучвания на туморен модел при животни доказват, че приложението на КВЧ води до подтискане на туморния растеж и увеличаване преживяемостта на третираните животни. Паралелно с това експериментите показват, че комбинирането на КВЧ с цитостатици или лъчетерапия намалява страничните явления от тези методи и потенцира противотуморното им въздействие. Намаляването на страничните явления се дължи преди всичко на хемопротекторния ефект със стимулиране на регенеративните възможности на костния мозък. КВЧ нормализира показателите на прекисното окисление на липидите и антиоксидантната система на организма.

Положителните експериментални резултати стават основа за изследване на влиянието на КВЧ в клиничната практика. Първите резултатите показват, че електромагнитните излъчвания в крайно високия диапазон, приложени върху болни с онкологични заболявания не стимулира туморния растеж, както при първичния тумор, така и на метастазите и дори допринася за намаляване размера на тумора. В резултат на натрупания до момента клиничен опит в областта на онкологията са направени следните изводи:

 1. Показанията за приложение на КВЧ включват следните заболявания: полипи на стомаха и миома на матката, доброкачествени тумори на кожата и яйчниците, локализирана фиброаденоматода и фиброаденом на гърдите, злокачествен меланом на кожата, рак на стомаха, гърдите, яйчниците, тялото и шийката на матката, хранопровод, бял дроб, черва, глава и шия и др.
 2. Използването на КВЧ в пред и след операционния период при онкологични заболявания намалява следоперативните усложнения, намалява или отстранява болковия синдром и ускоряват възстановителния период;
 3. Комбинирането на КВЧ с химиотерапия и лъчетерапия намалява страничните явления и води до хемопротекторен и хемостимулиращ ефект.
 4. Използването на КВЧ за лечение на болковия синдром при напреднали тумори води до намаление на болките до пълното им отстраняване. Дозировката на обезболяващите медикаменти се намалява значително. Ефектът от лечението се проявява още по време на процедурата и продължава около денонощие. Траен обезболяващ ефект настъпва след 2-3 процедури.
 5. Методът може успешно да се използва с профилактична цел. Приложението му при 102 болни с различни форми на предракови състояния е показало пълната липса на преход в раково заболяване за период на наблюдение от 3 години. Резултатите на Р. Кабисов от използването на КВЧ в следоперационния период с цел профилактика на рецидиви и метастази показват ефективност от 76,9%.
 6. КВЧ може да се използва успешно и при напреднали тумори в III – IV стадий. Лечението подобрява субективното състояние на болните, отбелязан е траен обезболяващ ефект, възстановяване на апетита и като цяло значително подобряване качеството на живот – в 82% от случаите. При комплексното лечение на болни с рак на стомаха и дебелото черво в продължение на няколко месеца резултатите са показали намаление на тумора при 25%, стабилизация при 50% и прогресиране в 25% от случаите. В тези случаи се препоръчва провеждането на КВЧ курсове на лечение на всеки 2 седмици в съчетание с мултивитамини, аминокиселини и триодтиронин.

Viagra senza ricetta, acquisto viagra generico su internet in farmacia online in Italia e scoprire offerte, bonus di Sildenafil 50 mg e 100mg e consegna veloce. Литература:

 1. Балчугов В.А., Полякова А.Г., Анисимов С.И., Ефимов, Е.И. Корнаухов А.В. КВЧ-терапия низкоинтенсивным шумовым излучением, Н.Новгород, 2002,
 2. Бессонов А. Е. Миллиметровые волны в клинической медицине. М., ЗАО Научный центр информационной медицины. 1997.
 3. Гусев Л.И., Шахсуварян С.Б., Рожнов Р.Ю., Ленская О.П. Клинические исследовнаия эффективности низкоинтенсивного лазерного излучения в онкологии. ГУ Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н.Блохина РАМН, 2007 г.
 4. Дурнов Л.А., Грабовщинер А.Я., Гусев Л.И., Балакирев С.А., Усеинов А.А., Пашков Б.А. Квантовая терапия (аппаратами РИКТА) в онкологии. Экспериментальные и клинические исследования, Печать М., МИЛТА-ПКП ГИТ 2002.
 5. Усеинов А.А., Балакирев С.А., Рудник Е.В. Применение КВЧ-терапии в лечении и профилактике осложнений. НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.И.Блохина РАМН,2007 г.
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…