Автономен мускулен тест (АМТ)

buy generic viagra online Автономният мускулен тест е диагностичен и лечебен метод заимстван от кинезиологията. При този метод се изследва мускулната реакция на автономната нервна система за установяване на различни функционални нарушения в организма, както и селекцията на подходящи лекарствени и нелекарствени продукти за коригирането им. Методът се използва широко от специалисти работещи в областта на интегративната медицина – лекари, специалисти по акупунктура, акупресура, натуропати, холистични стоматолози, ветеринарни лекари и други специалисти (4,5,6 ).

kamagra dove si compra dove https://salutedelluomo.net/prodotti/acquistare-kamagra.php compro kamagra online in italia kamagra gel prezzo kamagra sicuro online dove si compra il kamagra dove acquistare kamagra in italia Тестът е известен с различни наименования – автономен мускулен тест (Autonomic Response Testing), метод на невромодулация (NeuroModulation Technique), мускулен тест за хранителна съвместимост (Nutrition Response Testing ) и би-дигитален О-ринг тест ( Bi-Digital O-Ring Test).
Мускулният тест първоначално е разработен през 1964 от Dr. George Goodheart, хиропрактор. Той разработва система за диагностика, от областта на приложната кинезиология, която дава възможност мускулите да бъдат тествани за клинични и диагностични цели, а не само за определяне на силата им (4).

viagra premature Немският лекар Dr. Klinghardt, защитил докторска дисертация по неврология, развива и обогатява практическото приложение на автономния мускулен тест. През 2002 г. методът на невромодулацията (МНМ) разработен от Dr. Leslie S. Feinberg, кинезитерапевт е ново развитие на автономния мускулен тест, основано на теорията на информационната медицина (5).

chewable viagra from india През 1993 г. Dr. Yoshiaki Omura регистрира патент за създаването на Bi-Digital O-Ring Test (нов вариант на автономен мускулен тест), който се използва за диагностика на онкологични заболявания, както и за тестване на различни препарати използвани за лечение на онкологични болни. По данни на автора диагностичните възможности на метода показват резултатност в 90% от случаите (2,7).

need viagra През 2002 г. д-р Leslie S. Feinberg, кинезитерапевт, създава метода на невромодулацията или невромодулационна техника (НМТ), който бързо навлиза и бележи сериозни успехи в областта на алтернативната медицина. За кратък период от време методът придоби репутацията на високо ефективен и лишен от странични ефекти метод за диагностика и лечение на множество хронични заболявания. Теоретичната база на която е изграден метода се основава на концепцията на Информационната медицина. Изхождайки от тази концепция болестите са неизбежен резултат от информационно объркване и грешки в системите, отговорни за регулирането на функциите на тялото, което прави тези функции неспособни да „приведат“ организма в онова балансирано вътрешно състояние, което доброто здраве изисква. Един добър пример за това е алергията към дадена храна, при която имунната система е толкова объркана, че тялото се самонаранява от погрешната си реакция към храна, която би следвало да счита за полезна.

Човешкият организъм е една самокоригираща се система от Съзнание-тяло, която винаги се стреми да открие и поддържа балансираното вътрешно състояние, в което може да се поддържа оптималното здраве. Съзнанието-тялото е едно цяло от 50 трилиона клетки, които се самоорганизират в различните тъкани, органи, структури и системи на организма. На всяко ниво на организацията съзнание-тяло съществува интелигентност – от ДНК-то на първата клетка, от която започва животът до структурите на памет и обработка на информация във всяка клетка на тялото, от неврологични мрежи в органите и вегетативната нервна система до най-високото ниво на обработка на информацията – мозъка. Тази интелигентност включва както „съзнателното съзнание“, което ни дава осъзнатостта, която ни е необходима за взаимодействие с хората и събитията в нашата околна среда, така и „различното от съзнателното“ съзнание (РСС), което е вътрешно насочено към тихото управление на функционирането на тялото „зад кадър“, без да отвлича съзнателното съзнанието от неговите отговорности.

Клиничният фокус на НМТ е върху точно тази различна от съзнателната дейност, тъй като това е мястото, където се дават заданията за функционирането на тялото. НМТ използва уникална форма на динамично тестване на мускулната реакция, (позната също като динамичен МР тест), при която прилагаме нашия НМТ алгоритъм за насочване на съзнанието-тялото към постигане на по-солидно и пълно информационно състояние, необходимо да освободи естествените ни оздравителни способности. Всяка функция на тялото възниква като инструкция, набор от информация, която се препраща към клетките, които отговорят за извършването на тази функция, с указание за начало и край. Неправилната функция на тялото неизбежно произтича от неточна информация, предадена на грешното място, в грешното време. Всеки човек е уникален в своето генетично наследство – този диапазон на физиологичните възможности, на които съзнанието-тялото са способни. Всеки човек също така носи в себе си компрометиращите ефекти на предишни заболявания и травми, и стареене. Опитните терапевти използват НМТ като инструмент за оценка на всички тези уникални фактори за оптимизиране на ресурсите на организма да си възвърне доброто здравословно състояние.

Човешката нервна система отразява два основни отдела. „Съзнателно съзнание“ – онази част от съзнанието, благодарение на която са възможни вътрешното осъзнаване и спомените. Този аспект на съзнанието си взаимодейства с външния свят и създава тактики и стратегии за взаимодействие със света отвън.

„Различно от съзнателното съзнание“ (РСС) – онази част от съзнанието, която непрекъснато следи вътрешните процеси и насочва развитието, лекуването и хомеостазата.

И съзнателното съзнание, и РСС са разумни системи, въпреки че по същество се различават, както се изисква от различните им задължения. РСС не следва да се счита като „набор от рефлекси“.
Автономната система за контрол (АНС) е многопластовата система, „различна от съзнателната,“ за обработка на информация на организма, която се състои от централната нервна система, автономната нервна система, междуклетъчната нано-памет, и морфогенетичните полета – „полетата, даващи форма на биологичните системи“, които в идеалния случай функционират съвместно и си взаимодействат, за да регулират човешкото здраве.

Жизнените процеси не понасят много произволна дейност. Процесът на поддържане на хомеостатичен баланс е проява на непрекъснатото следене от страна на организма на човека на вътрешната и външната среда и определянето и прилагането на най-ефикасните физиологични реакции към постоянните промени, които се явяват.

Всички процеси, които протичат в тялото по всяко време са проява на набори от инструкции, които се случват в различните нива на системата за обработка на информация на организма. Установено е, че мускулният тест може да се използва за почти всички въпроси, които могат да бъдат задавани на тялото, за да се определи физиологическото състояние на организма, скелетни травми, алергии, хранителен дисбаланс, емоционални състояния или нещо, което може да повлияе на тялото или ума. Този инструмент за диагностика зависи само от творчеството и способността на практикуващия да зададе правилните въпроси. След като информацията се установи, мускулен тест може да се използва, за да се разбере какво тялото или ума ще отговори по отношение на решаване на проблема. Тестът позволява да се получи информация за нарушенията в организма, които са били преди това недостъпни за други диагностични методи. Скрити проблеми, които биха останали незабелязани, докато станат хронични, могат да се открият по-рано и да се лекуват навременно (1).

Би-дигиталният О-ринг тест на д-р Omura може да диагностицира туморни заболявания в много ранен стадий на развитие, тогава когато това не може да се постигне със съвременните диагностични методи. Освен това този тест дава възможност да се селектират подходящите медикаменти и препарати, при всеки индивидуален случай. Автономният мускулен тест намира приложение в диагностика на нарушенията на магнитния поляритет в различни участъци на тялото при лечението на хронични заболявания с метода на мексиканския лекар Isaac Goiz Duran – биомагнитна терапия с магнитни двойки (2).

buy amoxil online Невромодулационният тест в нашата практика.

На този етап НМТ намира приложение в две основни направления: диагностика на нарушенията на магнитния поляритет в различни участъци в тялото при лечението на хронични заболявания с биомагнитна терапия с магнитни двойки и тестване на ефективността на различни медикаменти и хранителни добавки използвани за лечението на онкологични заболявания. Тестът е напълно неинвазивен и безопасен, с продължителност от 20-30 минути. Пациентът ляга на удобна дървена кушетка в напълно отпуснато състояние. Крайниците на пациента с извън кушетката. Чрез вербален контакт с автономната нервна система се следи за мускулна контракция (скъсяване на единия крайник), което е указание, че имаме позитивен отговор към подадената информация. При липсата на контракция, това е указание за негативен отговор. Получените резултати от теста дават възможност при биомагнитната терапия значително да се скъси времето за скениране на биомагнитните нарушения, а при теста за медикаменти да се подберат най подходящите медикаменти за конкретния случай.

Le ragioni psicologiche dei problemi di erezioni Литература:

1. Информация по материали от: An Introduction to NMT (http://www.nmt.md/IntroductionToNMT.cfm)

2. Информация по материали от: BI-DIGITAL O-RING TEST (BDORT): A new Medicine http://bdort.org/about-omura.html

3. Информация по материали от: Biomagnetic Fields Pathway; http://www.smithsonclinic.com/SmithsonClinic/biomagnetic-fields-pathway

4. Gin RH1, Green BN.:George Goodheart, Jr., D.C., and a history of applied kinesiology. J Manipulative Physiol Ther. 1997 Jun;20(5):331-7.

5. Klinghard, D & William L: Autonomic Response Testing (manual). American Academy of Neural Therapy, Seattle, WA, 1996.

6. Shane R (Ed): Human Bio-Dynamics (Clinical Kinesiology): The Complete Works of Dr. Alan Beardall, vol 1-3. Human Biodynamics, Portland, OR.

7. Omura Y: Transmission of molecular information through electro-magnetic waves with different frequencies and its application to non-invasive diagnosis of patients as well as detection from patient’s x-ray film of visible and not visible medical information, part I. Acupuncture & Electro-Therapeutics Research Journal, 1994; 19:39-63.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Le cause fisiologiche dei problemi di erezioni Научете повече за нас…