Концепция и практика за интегративен подход при лечението на онкологични заболявания

КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА НА ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА

д-р Христо Дамянов1, д-р Иван Маслев1, д-р Елина Джуренова1, Лъчезар Аврамов2

1 МЦ „Интегративна медицина“, София

2 Институт по електроника БАН, София

INTEGRATIVE APPROACH CONCEPT AND PRACTICE FOR CANCER TREATMENT

Christo Damyanov MD, Ivan Maslev MD, Elina Dzhurenova MD, Latchezar Avramov

Medical Center “Integrative Medicine”, Sofia

Нарастващата популярност на алтернативната медицина, както и разбирането, че при неконтролираното й приложение може да се достигне до сериозни неблагоприятни последици станаха повод в много от развитите индустриални страни тя да стане обект на сериозно внимание и държавна политика. Създаде се едно ново направление – Интегративна медицина, използващо всички съвременни достижения, както в областта на конвенционалната медицина така и в тази на комплементарната и алтернативна медицина (КАМ) – Complementary and alternative medicine (5, 7).

В академични медицински центрове в редица страни като САЩ, Канада, Австралия, Германия и др. официално се разработват множество научни програми за изследване на възможностите на интегративната медицина. Университетски болници разкриват отдели и специализации за обучение на практикуващите интегративна медицина (6,7).

Интегративната онкология, като важен раздел от интегративната медицина, през последното десетилетие бележи нарастваща популярност и практическо приложение. Докато теоретичните основи и научните проучвания са предмет на внимание на редица Университетски центрове, то практическото приложение на интегративната онкология в преобладаващата си част е в частни медицински заведения. Нагледен пример за това е Германия, където Интегративната медицина и в частност Интегративната онкология се прилага в повече от 30 частни клиники и болници.

Водещ принцип в теорията и практиката на клиниките, прилагащи методи от Интегративната онкология е разбирането, че онкологичното заболяване е системно заболяване, при което непрестанните опити, насочени единствено към локалното отстраняване на тумора са обречени на неуспех.

За постигане на оптимални лечебни резултати е необходимо лечението да бъде насочено към целия организъм (т.н. холистичен подход), а не само към тумора, който е симптом на хронично заболяване. В съображения при този подход влизат патогенезата на заболяването, използването на многообразие от нетоксични методи за детоксикация, имунна стимулация, саниране на фокални инфекции, диетотерапия, ортомолекулярна терапия, биооксидативна терапия, електромагнитна и лазерна терапии и не на последно място – използването на методи, водещи до туморна деструкция без сериозни токсични ефекти от приложението им (6).

Холистичният подход при лечението на онкологичните заболявания в практиката на МЦ „Интегративната медицина“ датира от 2006 г. По това време ние включихме в лечебния протокол метода Инсулин потенцирана терапия (Insulin potention therapy – IPT) при лечението на туморните заболявания, като метод намиращ все по широко приложение в практиката на нарастващ брой лекари и клиники, а в последно време и болници по света.

Въпреки че ефективността на IPT е дискусионна за някои онколози, до провеждането на разширени клинични проучвания, то ниската токсичност и подобреното качество на живот са извън всякакви съмнения за лекарите практикуващи метода. В началото на 2013 г. метода Инсулин потенцирана терапия е приет за стандартен метод на лечение в Hospital Angeles Medical Society, Mexico.

До момента в клиниката са лекувани повече от 650 болни с туморни заболявания. Около 94% от лекуваните болни са с напреднали метастатични тумори, като преобладаващата част от лекуваните са след неуспех от предшестваща химио- и лъчетерапия. Въпреки напредналия стадий на заболяването и неуспешното предшестващо лечение е постигната ремисия и значително подобрение в качеството на живот в около 80% от лекуваните. Опитът ни до момента от приложението на IPT ни позволява, извън всякакви съмнения, да приемем IPT за водещ метод в нашата практика (1, 2, 3, 4).

През последната година в случаите с неуспешна предшестваща стандартна химиотерапия ние използваме изследване на генетичния профил на циркулиращи туморни клетки (Institute for Laboratory Medicine, Biofocus, Germany). Предварителните ни резултати сочат, че в тези случаи ефективността от лечението нараства и това дава възможност да се избегнат ненужни лечебни процедури. Разширеният обем на това изследване дава възможност да се прецизират и подходящи хранителни добавки и имуномодулатори. В Табл.1 и Табл.2 са представени предварителните резултати от проведените изследвания на генетичния профил при 56 пациента.

Табл.1. Предварителни резултати от проведените изследвания на генетичния профил Buy Generic Viagra Online. Low Prices, Fast Shipping to U.S. and Internationally. No Prescription Required. Dosages Anywhere From 25mg to 100mg in stock. – https://extraviagra.com/viagra-for-men/ Viagra for men is a minefield. Many think they can order it online, while others are too embarrassed to go to their doctor to ask about the drug. клинична характеристика.

kamagra dove comprarlo dove acquistare il kamagra come acquistare kamagra in italia acquistare kamagra oral jelly dove si trova il kamagra dove acquistare kamagra Клинична характеристика

buy amoxil online N/%

Общ брой на пациентите

56

Изолирани циркулиращи туморни клетки

41 (73%)

Лекувани с IPT след генетичен анализ

29 (70,7%) от 41

Пациенти без предшестваща химиотерапия

13 (44,8%) от 29

Пациенти с предшестваща химиотерапия

16 (55,2%) от 29

Табл.2. Предварителни резултати от проведените изследвания на генетичния профил compro cialis generico q cheap viagra generic lowest pri резултати от лечението

Ремисия след лечението

25 (86,2%) от 29

Прогресия

4 (13,7%) от 29

Ремисия при пациенти без предшестваща химиотерапия

15 от 16

Ремисия при пациенти с предшестваща химиотерапия

10 от 13

Основните проблеми, които ограничават терапевтичните ни възможности за момента включват: липсата на достатъчна информираност и кооперативност на пациентите, неспособност на не малка част от пациентите да променят стила си на живот и да провеждат предписаното им лечение в интервала, финансови рестрикции на пациентите и ограничени възможности за използване на ефективни алтернативни методи на лечение като: ултразвукова-фотодинамична терапия, хипертермия, ваксината на Коули и др.

Разбираемо е, че получените резултати при крайно напредналите туморни заболявания въпреки подобрената резултатност от лечението са далеч от радикалното решение на проблема. Анализ на получените от нас резултати показва възможност за пълно клинично повлияване в не повече от 3-5% от случаите с напреднало заболяване, но дори и този скромен процент е показателен и е още една предпоставка за търсене на нови възможности за повишена ефективност. Натрупаният опит от приложението на IPT ни даде възможност и повод да насочим вниманието си към проучване на възможностите за комбиниране на IPT с ефективни комплементарни и алтернативни методи.

Натрупаният опит от лечението на онкологично болни до момента, както и литературните данни от приложението на алтернативни и комплементарни методи ни предоставиха възможност да направим следните изводи:

 1. Използването на холистичния подход при лечението на онкологичните заболявания в значителна степен води до повишена резултатност.

 2. Преобладаващата част от алтернативни и комплементарни методи използвани за лечение на онкологични заболявания се нуждаят от продължителен период за въздействие, което не е достатъчно в случаите с напреднали метастази.

 3. Инсулин потенцираната терапия е най-бързия, ефективен и нетоксичен метод за постигане на ремисия, което дава възможност в последствие да се включат успешно и други алтернативни методи с противотуморна ефективност, с оглед повишаване на крайната резултатност от лечението.

 4. Комплементарната терапия в интервала е важен елемент от лечението и подбора на подходящи методи е от съществено значение за подобряване на лечебните резултати. В случаите с пълна ремисия комплементарната терапия може да се използва успешно за профилактика на рецидиви.

 5. Комплементарните методи подобряват резултатността от приложението на IPT, но лечението като цяло след постигане на ремисия се нуждае от използването и на допълнителни методи насочени към деструкция на тумора като: интравенозна терапия с високи дози Вит. С, Ултразвукова фотодинамична терапия, Хипертермия, Високо интензивен фокусиран ултразвук (HIFU) и др.

 6. Информираността и кооперативността на пациента, цялостното му ангажиране в лечението, както и регулиране на психо-емоционалното състояние на болния са съществени елементи от цялостния лечебен процес.

 7. Изследването на генетичния профил на циркулиращи туморни клетки предлага нова възможност за повишаване ефективността от лечението.

Основавайки се на направените изводи, ние изградихме нашата концепция за лечение на онкологични заболявания, като стремежът ни е да я обогатяваме и прилагаме най-новите научни и достижения в областта на медицината.

КОНЦЕПЦИЯ НА МЦ „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“ ЗА ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

female liquid viagra І. Лечението се основава на холистичния подход с водещи принципи:

 • взаимодействие и сътрудничество между лекуващ лекар и пациент;

 • използване на подходящи конвенционални и алтернативни методи, подпомагащи оздравителните възможности на организма;

 • да не се игнорират възможностите, както на конвенционалната медицина, така и на алтернативната медицина и да не се приемат безкритично предлаганите алтернативни методи;

 • да се отдава нужното значение на фактори като тяло, ум и душевност за хода и изхода от заболяването;

 • оптимални резултати от лечението могат да се очакват при умело използване на научните достижения и отвореност към нови методи и възможности;

 • използване на природосъобразни, неинвазивни методи;

 • широко приложение на интегративната онкология за подобряване на общото здраве и превенция на онкологичните заболявания;

 • ангажиране на практикуващите интегративна онкология с изследователските проблеми в областта на КАМ, както и непрекъснато развитие на знанията и уменията им.

Изхождайки от представените принципи на холистичния подход и оригиналната система за лечение на онкологичните заболявания създадена от видния немски онколог д-р Jossef Issels, ние изградихме нашата цялостна програма за интегративно лечение съобразно наличните ни възможности за момента (6).

Програмата включва основно две компоненти: базисна терапия, насочена към реактивиране на собствените защитни механизми на организма и специфична туморна терапия, насочена към елиминиране на локалните симптоми на заболяването чрез туморна деструкция с нетоксични методи като IPT, интравенозна терапия с високи дози Вит. С и др. алтернативни методи.

Същността на изготвената и приета от нас програма е да се създаде и реализира индивидуално построен комплекс от многообразни лечебни методи, основан на определени принципи от които водещи са този за цялостно лечение на организма с максимално използване на регенеративните му възможности. Практически това се реализира и в дейността на непрекъснато нарастващ брой лекари и клиники.

ІІ. Програма за индивидуално лечение на онкологични заболявания:

  1. Методи за специфична терапия: Инсулин потенцирана терапия (ІРТ), Инфузионна терапия с високи дози Вит. С, фотодинамична терапия, хипертермия в комбинация с ІРТ.

  2. Базисна терапия:

   1. Редуциране на въздействието на рисковите фактори за възникване на заболяването:

 • Премахване на фокални инфекции и възпалителни огнища: саниране на зъби и възпалителни заболявания, амплитудно модулирана електромагнитна терапия (АЕМТ), интравенозно лазерно облъчване на кръвта (ИВЛОК), озонотерапия (ОФР);

 • Ограничаване на въздействието на токсични фактори от околната среда, бита и храненето.

– Диетотерапия: диета по д-р Роз Хаузер, диета по д-р Герсон, алкална диета, диета по д-р Кели, и др.;

– Детоксикация: кофеинови клизми, хидроколонотерапия, озонотерапия (ОФР), амплитудномодулирана електромагнитна терапия (АЕМТ), инфузионна терапия, антиоксидантна терапия, рицинови компреси, алкална йонизирана вода (Alkaline ionized water), дихателна гимнастика, сауна, хидропроцедури.

б. Стимулиране на имунната система: имуностимуланти, интравенозно лазерно облъчване на кръвта (ИВЛОК), ОФР, АЕМТ, антиоксидантна терапия, хипертермия.

в. Регулиране на нарушенията във функцията на различни органи и системи: ИВЛОК, ОФР, АЕМТ, магнитотерапия, медикаментозно лечение, ензимотерапия, пробиотици, диетотерапия, инфузионна терапия.

г. Регулиране на психо-емоционалното състояние на болния: медитация, йога, техника за емоционална свобода (ТЕС), антистресова терапия.

В илюстрация на възможностите на приетата от нас интегративна концепция на лечение представяме два случая от нашата практика, при които са използвани наличните възможности на методологията, при болни с изчерпани възможности на конвенционалната онкология, агресивно туморно развитие и ограничено съдействие от страна на болните за провеждане цялостния цикъл на лечение.

Представяне на случаи

Първи случай

Й.Т., 75-годишен мъж е диагностициран и опериран в началото на м. Март 2011 г. по повод на нискодиференциран дуктален аденокарцином на панкреаса. При ревизия на коремната кухина се открива туморна формация, ангажираща главата и тялото на панкреаса и дуктус холедохус. Случаят е преценен като иноперабилен и насочен за симптоматично лечение. Извършена е жлъчна деривация.

Със симптомите на изразена физическа слабост, болка, затруднение в дишането, гадене и позиви за повръщане и безапетитие постъпва на лечение в клиниката на 30 март. 2011 г.

Лабораторни резултати преди лечението: Hb -131 g/l ( N 120-175);; WBC- 20 G/L (N 4-10); RBC- 4.63 T/L (N 3,9- 6,5); PLT- 630 G/L (N 140-400); СУЕ- 15mm/h (N до 15);; ALAT- 45 U/I (N до 40); ASAT- 40U/I(N до 40), GGT- 186 U/I(N до 39); APH- 404 U/I (N до 270); LDH- 114 U/I (N до 450); BIL – общ 45.4 mkmol/ l (N до 21); холестерол – общ 4.64 mmol/ l (N 3,33- 5,70); Урея- 13.7 mmol/ l (N 2,8- 8,1); Креатинин- 181 mkmol/ l (N 44-110); Ferritin -272 mg/(N l20-200); CRP- 48,5 mg/ml( N до 5); Fibrinogen -12.6 g/l (N 2- 4,5); СЕА-132,4 4 IU/ml ( N до 3,4), СА-19-9-132,4 IU/ml (N < 39 ).

Състояние преди лечението: от статуса-субиктер по кожа и лигавици, корем-болезнен в мезогастриума с палпираща се формация с размер около 6 см.. KPS-60. Симптоматичен индекс Берета – 45 точки.

Пациентът е включен на IРТ- терапия с 5-FU и Gemcitabine – по една апликация седмично. В интервала – антиангиогенезна терапия, антиоксиданти, хепатопротектори, ензимни препарати, електротерапия и озонотерапия.

След третата IРТ апликация настъпи съществено подобрение в състоянието. Стойностите на симптоматичния индекс достигнаха 19 т. След шестата IРТ апликация лечението продължи с по една апликация на постепенно увеличаващи се интервали – 2, 3 и 4 седмици.

Общия брой на IРТ апликаците достигна 19. Симптоматичен индекс по Beretta – 0 точки след 19-та терапия, след което лечението е преустановено през месец януари 2012 год. По същото време е проведена КТ на коремни, при което се установява стабилизация на заболяването.

Пациентът е в ремисия до месец юли 2012 год. (13 месеца), когато след груби нарушения в диетичния режим и неспазване на дадените предписания болния постъпва по спешност в хирургично отделение с картината на болкова симптоматика в горната половина на корема. Извършена е оперативна интервенция, при което се установява наличието на две големи кисти на панкреаса с обем около 400-500мл., изпълнени с некротични разпадни материи. Съдържимото на кистите е евакуирано, а цитологичното изследване показва наличието на възпалителни и атипични клетки.

След операцията лечението продължава в домашни условия и включва антиоксиданти, хепатопротектори и ензимни препарати. Болките отзвучават напълно.

През м. декември 2012 г. отново по повод на болки в корема и физическа слабост е направена КТ на корем органи при което се установява персистираща туморна формация на главата на панкреаса и локална лимфаденомегалия. Към лечението е включена интравенозна терапия с вит. С-20 гр. в комбинация с 600 mg. ALA с две апликации седмично.

Проведени са общо 9 апликации. Наличните оплаквания намаляват в значителна степен и болния е в стабилизирано състояние. След м. Февруари 2013 г. пациентът е загубен за проследяване. Общата продължителността на ремисията надвишава 18 месеца.

Представеният случай е илюстрация за комплексен подход в лечението на напреднало онкологично заболяване с добър ефект и подобрено качеството на живот.

Втори случай

64 годишен мъж по повод на оплакване от болки в лумбалната област е диагностициран (м. април 2008 г.) с метастатичен тумор на простатната жлеза с хистологичен резултат: аденокарцином-Gleason 7/2+5/

Назначена e хормонотерапия в продължение на една година с Goserelin (Zoladex), Buserelin (Suprefact) и бифосфонати (Zometa), в резултат на което болният е в ремисия до м. юни 2009 г., когато е установена прогресия на заболяването. От направената сцинтиграфия на кости се установява нарастване на броя и размера на костните метастази. През м. юни 2009 г. е направена двустранна орхиектомия, но въпреки това заболяването прогресира. Стойностите на PSA и ALP достигат съответно: PSA – 8395,0 и ALP -5264 от м.юли 2009 г. На болния е предложено обезболяващо лечение.

През м. юли 2009 г. постъпва в клиниката с влошено общо състояние, изразен болков синдром и силно ограничени движения. Симптоматичният индекс по BERETTA G. преди лечението е 31 т.

През м. юли 2009 г. пациентът е включен на IPТ с Insulin (0.3U/kg) и Docetaxel (8.6 mg/m2) и 20% глюкоза i. v през 5 – дневни интервали. До м. януари 2010 г. са проведени 18 IPT апликации. В интервала е назначена антиангиогенезна, антиоксидантна терапии и LHRH агонист (Zoladex 3,6 mg.) на месечни подкожни инжекции.

Болковият синдром изчезна след 4–та апликация. Болният напълно възстанови качеството си на живот и работоспособност. Симптоматичният индекс -BERETTA G. след лечението е 1 т. При контролно изследване биохимичните показатели след 18–та терапия са в нормални стойности. Контролното изследване на PSA след лечението показва нормализиране на стойностите – 3.33 ng /ml. ( Ref. 0.0-4,0 ng/ml).

По желание на пациента лечението е прекъснато за четири месеца, като междувременно е започнато лечение в регионалното онкологично заведение лечение с бисфосфонати (Zometa).

Впоследствие поради наличие на клинични и лабораторни данни за активиране на заболяването постъпва отново за лечение. Преди лечението стойностите на PSA достигат 139.50 ng /ml. Лечението е продължено с IPТ по нова схема: Epirubicin – (8.8 mg/m2), Vinkristin – ( 0. 44mg/m2), Endoxan – (240 mg/m2). До м. октомври 2011 г. са проведени четиринадесет апликации. Болният отново подобри общото си състояние и работоспособност и PSA от м. август 2011 г. достигна 4.48 ng/ ml. Симптоматичен индекс по BERETTA G. е 5 т.

През месец октомври 2011 г. по желание на пациента лечението с IPТ е отново преустановено и е назначено комплементарно поддържащо лечение. Последвалите контролни прегледи установяват ремисия на заболяването с напълно възстановена работоспособност продължила до м. януари 20013г.

В последствие стойностите на PSA прогресивно нарастват и се появява болка областта на максилата от ляво. Последвалите контролни изследвания и консултация с лицево-челюстен хирург установяват остеонекроза на лявата максила за която болния е опериран. Прие се, че остеонекрозата е в резултат на продължително провеждано лечение с бисфосфонати.

След операцията лечението продължава с венозни инфузии на Вит. С в дозировка от 25,0 и в комбинация с ALA. Въпреки персистиращите повишени стойности на PSA (до 272 ng/ml) до м. август 2013 г. пациентът е с незначителни оплаквания и запазена работоспособност. Общата продължителност на ремисията е 62 месеца.

Известно е, че лечението на хормонорезистентните тумори на простатната жлеза се отличава с ниска резултатност. Продължителността на ремисията при тези тумори рядко надвишава 6 до 10 месеца и прогреса при лечението им е незначителен.

В една наша статия в сп. ISRN Urology през 2012 г. ние представихме резултатите от лечението на 16 пациента с хормонорезистентни тумори, един от които е представеният случай. Ремисия на заболяването и подобрено качество на живот е постигнато в около 70% от случаите (3). Представеният случай демонстрира сериозни възможности за постигане на дълготрайна ремисия при лечението и на крайно напреднали тумори.

Получените резултати от лечението на повече от 650 болни с крайно напреднали онкологични заболявания, до момента, са основание да считаме, че представения интегративен подход с водещ метод IPTLD предоставя реална възможност за решение на един от най-сериозните проблеми в онкологията, свързани с токсичността от стандартната химиотерапията.

Несъмнено достойнство на този подход според нас, наред с резултатността от лечението, е значително подобреното качество на живот на лекуваните болни в преобладаващата част от случаите. Холистичният подход и подходящият подбор на комплементарни методи са залог и перспектива за повишена резултатност при лечението на най-тежката онкологична патология.

Литература:

 1. Christo. Damyanov, M. Radoslavova, V. Gavrilov, D. Stoeva. Low dose chemotherapy in combination with insulin for the treatment of advanced metastatic tumors. Preliminary experience, Journal of BUON 14: 711-715, 2009

 2. Christo Damyanov, Gherasimova DM, Avramov LA and Masley IK. Insulin Potentiation Therapy in the Treatment of Malignant Neoplastic Diseases: A Three Year Study, Cancer Sci Ther, Volume 4(4): 088-091 (2012) – 088.

 3. Christo Damyanov, Desislava Gerasimova, IvanMaslev, and Veselin Gavrilov. Low-Dose Chemotherapy with Insulin (Insulin Potentiation Therapy) in Combination with hormone Therapy for Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer. International Scholarly Research Network ISRN Urology Volume 2012, Article ID 140182, 6 p.

 4. Ernest E.The role of complementary and alternative medicine in cancer. The Lancet Oncology, 2000. 1, 176-180.

 5. Issels J. Cancer. A second Opinion. Avery Publishing Group, 120 Old Broadway, Garden City Park, NY 11040, 1999.

 6. National Cancer Institute (NCI). NCCAM’s major domains of complementary & alternative medicine. NCCAM publication No D156, 2002, 2004, Web: nccam.nich.gov.

 7. Shapiro DA, Mike Safer. Integrating complementary therapies into a traditional oncology practice. Oncology Issues, 2002, 17, 1, 35-40.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…