Концепция и практика

ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

medicineИнтегративната медицина е ново направление в съвременната медицина, което съчетава класическите методи на лечение с научно доказани алтернативни и комплементарни методи и има за цел да повиши ефективността на лечението и качеството на живот на пациентите.

Основен приоритет в тази област е максимално ефективното използване на възможностите на различни методи от традиционната и алтернативната медицина. Задължително изискване е даване на приоритет на природосъобразни, нискоинвазивни, нетоксични методи на лечение, както и методи, които подпомагат естествените защитни функции на организма.

Предимство на интегративната медицина е възможността за по-тясна връзка и взаимодействие между лекуващ лекар и болен, което е един от сериозните недостатъци на съвременната медицина, която не задоволява изискванията на болните за персонално внимание и ангажираност към техните проблеми.

Основните принципи, на които се основава интегративната медицина са:

  • взаимодействие и сътрудничество между лекуващ лекар и пациент;
  • използване на подходящи конвенционални и алтернативни методи, подпомагащи вродените оздравителни възможности на организма;
  • да не се игнорират възможностите, както на конвенционалната медицина, така и на алтернативната медицина и да не се приемат безкритично предлаганите алтернативни методи;
  • да се отдава нужното значение на фактори като тяло, ум и душевност за хода и изхода от заболяването;
  • широко приложение на интегративната медицина за подобряване на общото здраве и превенция на онкологичните и хроничните заболявания;
  • ангажиране на практикуващите интегративна медицина с научно-изследователски проблеми, както и непрекъснато развитие на знанията и уменията им;
  • оптимални резултати от лечението могат да се очакват при умело използване на научните достижения в медицината и отвореност към нови методи и възможности.

В нашата страна в момента интегративната медицина не е намерила сериозно практическо приложение и остава област, непозната за преобладаващата част от медиците. Налице са разпокъсани, единични опити за приложение на принципите на интегративната медицина, но в не малка част от случаите възможностите са значително ограничени и не отговарят на очакванията на болните. Поради това в много случаи пациентите са принудени сами да търсят алтернативи за подобряване резултатите от приложеното им лечение, което крие възможности за сериозни неблагоприятни последици.

Не по-добро е положението с приложението на високо технологични методи и апаратура. Модерни методи на лечение като термотерапия, фотодинамична терапия, криохирургия, брахитерапия и др. имат изключително ограничено приложение в нашата страна. В онкологичната практика, като изключим използването на лазерната хирургия, не е намерил приложение нито един от изброените по-горе методи.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…