Интегративна онкология

levitra online Д-р Христо Дамянов дм,

Публикувано в „GP News“, бр. 8, (64) година 6, август 2005

viagra generico online a Roma WHO-logoПо данни от WHO от 2000 г. общият брой на диагностицираните нови ракови заболявания в света надхвърля 4 мил., а починалите през същата година са 2,5 мил.

viagra prezzo По данни на Национален раков регистър през 1997 г. в България са регистрирани 24 290 нови случая на ракови заболявания, а починалите през годината наброяват 15 991.

Въпреки несъмнените достижения на съвременната онкология, тя си остава един от най-важните и актуални проблеми в медицината. Постигнатите резултати до момента по отношение на онкологичните заболявания са все още далеч от желаното, както за пациенти, така и за лекари.

Все повече болни с онкологични заболявания, в стремежа да се преборят със страданието, насочват вниманието си към алтернативната медицина. В основата на този интерес е желанието за търсене на нови перспективи за подобряване резултатите от традиционната медицина, както и активното им участие в решаването на лечебните проблеми. В повечето случаи, болните с онкологични заболявания използват алтернативни методи паралелно с традиционните методи на лечение, като очакванията им са за намаляване на страничните явления от класическите методи на лечение, удължаване на живота и подобряване на имунната функция.

Естествено е, тези и други болни, на първо място да се обърнат за информация и съвет към лекуващия лекар за възможностите и евентуалните неблагоприятни последици от използването на алтернативни методи за лечение на тяхното заболяване. За съжаление, в повечето случаи онколозите не притежават сериозни познания в областта на алтернативната медицина и не могат да отговорят на очакванията на болните.

Непрекъснато нарастващият брой на онкологично болни, използващи при лечението си един или друг алтернативен метод, както и изискванията им за компетентно мнение и съвет, са реален повод да се преустанови практиката на игнориране на алтернативната медицина и да се пристъпи към ангажиране вниманието на все повече онколози към проблемите в тази област.

here Определение и терминология

Терминът алтернативна медицина включва широк ареал от лечебни методи, практикувани и използвани вместо наложилите се в конвенционалната (традиционна) медицина, а термина „комплементарна медицина“ е специфичен и включва методи от алтернативната медицина, които се прилагат интегрирано с лечебните методи от традиционната медицина, с цел да се повиши качеството на живот на пациентите. В практиката и специализираната литература широко се използва термина комплементарна и алтернативна медицина и неговия акроним КАМ (САМ – Соmplementary and alternative medecine) В широкото си понятие алтернативната медицина включва методи на лечение които не се използват в традиционната медицина. Практика е при доказани лечебни възможности на алтернативните методи те да станат конвенционални, а конвенционалните да станат алтернативни в случаите в когато се използват при недоказани индикации (1,2). В последно време все по-голяма популярност добива термина интегративна онкология, с който се определя синтеза между най-добрите класически методи на лечение и научно утвърдени комплементарни методи за лечение на онкологични заболявания (9,10).

Съгласно терминологията и определенията, които дават Националния център за алтернативна и комплементарна медицина (NCCAM) и Националния раков институт (NCI) в САЩ, интегративната онкология предлага следните възможности:

 • лечение на симптомите на заболяването;
 • подобряване на общото състояние и качеството на живот на болните;
 • подобряване лечебната ефективност.

Принципите на които се основава интегративната онкология включват:

 • взаимодействие и сътрудничество между лекуващ лекар и пациент;
 • използване на подходящи конвенционални и алтернативни методи подпомагащи вродените оздравителни възможности на организма;
 • да не се игнорират възможностите както на конвенционалната медицина, така и на алтернативната медицина и да не се приемат безкритично предлаганите алтернативни методи;
 • да се отдава нужното значение на фактори като тяло, ум и душевност за хода и изхода от заболяването;
 • оптимални резултати от лечението могат да се очакват при умело използване на научните достижения и отвореност към нови методи и възможности;
 • използване, при възможност, на природосъобразни, малкоинвазивни методи;
 • широко приложение на интегративната онкология за подобряване на общото здраве и превенция на онкологичните заболявания;
 • ангажиране на практикуващите интегративна онкология с изследователските проблеми в областта на КАМ, както и непрекъснато развитие на знанията и уменията им (9).

viagra fast delivery Фактори, допринасящи за популярността на алтернативната медицина.

Публичното разочарование от незадоволителните резултати на традиционните методи за лечение на онкологично болни остана непроменено и през последното десетилетие. Нещо повече, медийната информация и статистиката заливат с тревожни данни за ежегодно нарастване на новооткритите ракови случаи за най-често срещаните тумори, без при това да има ясен отговор на причините водещи до това. На фона на огромните средства, отделени за научни проучвания в областта на онкологията, получените резултати са твърде скромни.

Фармацевтичната индустрия ежегодно предоставя на медицинската практика, нови и все по-ефективни, противотуморни препарати, но това не промени съществено резултатността от приложението на химиотерапията. Сериозните странични явления от нея я правят неприемлива за много от болните. Техническите достижения в областта на лъчетерапията редуцираха някои странични явления, но в голям процент от случаите тя остава като палиативен метод на лечение.

На този фон напълно разбираемо е желанието на не малко болни да търсят допълнителни възможности за подобряване резултатите от лечението им. Основните им източници за информация в тези случаи са личните контакти, медии и интернет. В интернет пространството съществуват над 3,27 милиона сайта за нетрадиционни методи на лечение на онкологични заболявания. Наред с полезна и достоверна информация не малка част е объркваща, недостоверна, а дори и опасна.

Модерната медицина наред с високите технологични достижения не задоволява изискванията на болните за персонално внимание и ангажираност към техните проблеми. Контактите в ежедневната практика с онколозите са в значителна степен ограничени и непълноценни по мнението на болните. На практика не малка част от лекуваните болни не получават задоволителна информация за ефективността и страничните явления от предлаганото им лечение. Дори и след успешно проведено лечение, преобладаващата част от болните не са наясно с възможностите за предотвратяване на рецидив на заболяването, а проследяването им е формално. Пациентите се чувстват изолирани, не достатъчно информирани, а желанието им да подобрят цялостното си здравословно състояние не намира нужното разбиране и покритие от страна на лекуващият лекар. Неразбираемо остава за болните защо онколозите не се ангажират с комплементарно лечение, което да е насочено към подобряване на имунната система, болката, стреса и симптомите на заболяването. Извън вниманието на практикуващите онколози в ежедневната им практика остават важни въпроси засягащи болните, като хранене и стил на живот, вредни фактори от околната среда и др. (1,5,6)

В отличие от традиционната медицина практикуващите КАМ отделят значително внимание и време за комуникация и обсъждане проблемите и лечебните възможности с всеки отделен болен. Докато онколозите са насочени преди всичко към самото заболяване и често са критикувани за локалистичен подход при лечението на онкологичните заболявания, то комплементарната медицина се ангажира с лечение на целият организъм или т. н. холистичен подход. Според пропонентите на КАМ, става въпрос за хронично заболяване, ангажиращо целият организъм, а самият тумор е локална проява и симптом на това заболяване. Основавайки се на многообразието на биологичните процеси протичащи в организма и тяхната роля и значение в лечението, при холистичния подход първостепенно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма.

Преобладаващата част от използваните комплементарни методи се отличават с нетоксичност и малка инвазивност. Подобряване качеството на живот на онкологичните болни и удължаване на живота са водещи приоритети на КАМ.

https://salutedelluomo.net/prodotti/acquistare-kamagra.php acquista kamagra Oral Jelly 100 mg compresse di Sildenafil nel Regno Unito. 100mg Kamagra Jelly è un'alternativa alla pillola Kamagra per sbarazzarsi della Алтернативната медицина в онкологичната практика.

Използването на КАМ при лечението на онкологично болните бележи трайна тенденция за нарастване и е широко разпространено по света. Различни методи от арсенала на КАМ се използват от самите болни, лекари, специализирани клиники и практикуващи без медицинско образование. Според Cassileth BR от Memorial Sloan-Ketterin Cancer Center и Президент на дружеството по интегративна онкология в САЩ, 80% от раковите болни използват алтернативни или комплементарни методи (3). Близо 83 милиона американци (40% от населението) използват един или друг алтернативен метод като в същото време средствата изразходвани за това лечение прогресивно растат. Визитите на онкологично болните в САЩ при практикуващи КАМ за периода 1990 – 1997 г. са нараснали с 47%, съответно отделените средства за лечението им са нараснали от 14 милиарда на 27 за същия период (4,8). Подобни са тенденциите и в Западно-европейските страни.

Близо 50% от болните използващи алтернативни методи не са информирали лекуващите си лекари, че използват тези методи поради негативното им отношение към това (7,8).

Използването на КАМ е по-широко разпространено сред по-високо образованите, тези с по-висок социо-икономически статус, по-млада възраст и жените (3,10).

Някои от утвърдените методи на КАМ намират все по-широко приложение във водещи онкологични центрове, най вече като средство за подобряване качеството на живот на раково болните и в системата за палиативни грижи при напредналите случаи. В тези случаи приложение намират различни методи за релаксация на болните като: мануална терапия, акупунктура, музикотерапия, хипноза и други методи въздействащи върху съзнанието. Тези методи навлизат все по-широко в практиката на водещи онкологични центрове по света, с основната цел да подобрят качеството на живот на лекуваните болни (2,3).

В повечето случаи КАМ предлага „холистичен“ подход при лечението на болните, т.е. ангажира се с лечение на целия организъм за разлика от локалистичния подход при конвенционалната медицина, където се лекува отделното заболяване, а не целия организъм. Редица методи от КАМ, както и холистичният подход, намират приложение и в практиката на редица клиники, повечето от тях частни. Характерно за тези клиники е използването на методи от КАМ, които не са напълно доказани по смисълът на стандартите и изискванията на конвенционалната медицина, но които са показали противотуморна ефективност в експериментални, отделни клинични проучвания и непосредствен практически опит от приложението им. В лечебния арсенал на тези клиники влизат следните методи: диетотерапия, детоксикационно лечение, целящо отстраняване на токсичните подукти от организма, регулиране и подобряване функцията на стомашночревния тракт, методи намаляващи стреса, лечение с витамини и минерали за отстраняване на свободните радикали и подобряване функцията на имунната система, лечение с високи дози витамин С, озонотерапия, хормонотерапия, ензимотерапия, имунотерапия, хомеопатия и фитотерапия.

Discount Pharmacy Online Интегриране на алтернативната и традиционна медицина.

Нарастващата популярност на алтернативната медицина, както и разбирането, че при неконтролираното и приложение може да се достигне до сериозни неблагоприятни последици станаха повод в много от развитите индустриални страни тя стана обект на сериозно внимание и държавна политика.

През 1992 г. със съдействието и инициативата на Американския конгрес към Националния здравен институт (NIH) се разкрива отдел за алтернативна медицина (ОАМ). По-късно през 1998 г. ОАМ се обособява като Национален център за алтернативна и комплементарна медицина (NCCAM) със задача да организира и подкрепя научни проучвания, изясняващи ефективността и възможностите на КАМ. Отделно през същата година NIH създава и отдел за комплементарна и алтернативна медицина при туморните заболявания със сходни цели и задачи, насочени основно към лечението на туморните заболявания (1).

В академични медицински центрове в редица страни като САЩ, Канада, Австралия, Германия и др. официално се разработват множество научни програми за изследване възможностите на алтернативната медицина. Университетски болници разкриват отдели и специализации за обучение на практикуващите алтернативната медицина. Нагледен пример в положителната и нарастваща роля на държавната политика представлява увеличеният бюджет за научни проучвания в областта на КАМ на NCCAM в САЩ, който за 1992 г. е 2 мил. долара, а през 2001 г. – 89 мил.долара (10).

С проблемите на алтернативната медицина се ангажираха повече от пет специализирани медицински списания – Alternative and Complementary Medecine, Alternative and Complementary Therapies Alternative, Therapies in Health and Medecine, Mental Medicine Update, Alternative Medecine Journal и др.

През 1995 г. се проведе и Първият международен конгрес по алтернативна и комплементарна медицина в САЩ.

Здравно осигурителните компании в тези страни не останаха настрана от този процес. В тяхната практика навлезе реимбурсирането на редица доказани методи от КАМ, предимно в областта на акупунктурата и хомеопатията.

В нашата страна в момента интегративната онкология не само, че не е намерила сериозно практическо приложение, но остава област непозната и за преобладаващата част от онколозите. Налице са спорадични, единични опити за приложение на принципите на интегративната онкология, но в не малка част от случаите те са незадоволителни, а в други – в разрез с професионалните принципи и изисквания. В повечето случаи болните са принудени сами да търсят алтернативи за подобряване резултатите от приложеното им лечение, което крие възможности за сериозни неблагоприятни последици.

viagra equivalents Алтернативни методи използвани в онкологията.

Алтернативните методи на лечение могат да се разделят на шест категории:

 1. алтернативни медицински системи;
 2. диета и хранене;
 3. фармакологично и биологично лечение;
 4. фитотерапия;
 5. мануална терапия;
 6. методи въздействащи на съзнанието (9).

Заключение.

Интегрирането на доказани и ефективни методи от КАМ в цялостното лечение на болните дава реална възможност за подобряване качеството на живот и в същото време допринася за по-тесния контакт и връзки между пациенти и специалисти.

В резултат на редица обективни причини, най-вече свързани с протичащата здравна реформа в страната ни, качеството на медицинските услуги предлагани на онкологично болните не отговарят на необходимите изисквания. В същото време не намират практическо приложение редица перспективни методи, които предлагат възможности за подобрение ефективността и качеството на живот на лекуваните болни.

about erectile dysfunction Интегративната онкология, използваща всички съвременни достижения в традиционната медицина и КАМ, предлага реална надежда за по-добро лечение на хиляди онкологично болни, нуждаещи се от него днес, а не в далечното бъдеще.

Добрата информираност по отношение възможностите на интегративната онкология на лекари от всички нива, ангажирани с лечението на болните с туморно заболяване е сериозна предпоставка за избягване на усложнения и странични ефекти от безконтролното използване на алтернативни и комплементарни методи.

Независимо от многобройните проблеми свързани с използването на КАМ при онкологично болните, фактите за нарастващата й популярност и приложение не могат да се игнорират повече. Крайно време е лекарите ангажирани с лечението им да насочат и задълбочат познанията си и в тази област и да отговорят на нуждите и изискванията на болните.

Все по-актуална става необходимостта от подобряване на информационната среда и изготвяне и реализиране на държавна политика в тази област. Наложително е разработване и финансиране на програми за обучение на студенти и лекари, както и научни проучвания в областта на КАМ. В унисон със съвременните тенденции към Университетските болници трябва да се разкрият отдели и специализации за обучение на практикуващите комплементарни методи.

Литература:

 1. Cassileth BR, Chapman, CC. Alternative and complementary cancer therapies. Cancer, 1996, 77, 6, 1026-1034.
 2. Cassileth BR, Evalueiting complementary and alternative therapies for cancer patients. CA Cancer J Clin 1999, 49, 353-361.
 3. Cassileth BR, Garry Deng. Complementary and alternative therapies for cancer. The Oncologist, 2004, 9, 1, 80-89.
 4. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey. JAMA, 1998, 280, 1569-1575.
 5. Ernest E. Willoghby M, Weihmayr TN. Nine possible reasons for choosing complementary . Perfusion 1995, 11, 356-359.
 6. Ernest E.The role of complementary and alternative medicine in cancer. The Lancet Oncology, 2000. 1, 176-180.
 7. Landmark Healthcare Inc. The landmark report on public perceptions of alternative care. Sacramento, Calif.: Landmark Healthcare, 1997.
 8. Oldendick R, Coker AL, Weiland D, et al. Population-based survey of complementary and alternative medicine usge, patient statisfaction, and physician ivolvement. South Med J. 2000, 93, 4, 375-381.
 9. National Cancer Institute (NCI). NCCAM’s major domains of complementary & alternative medicine. NCCAM publication No D156, 2002, 2004, Web: nccam.nich.gov.
 10.   Shapiro DA, Mike Safer. Integrating complementary therapies into a traditional oncology practice. Oncology Issues, 2002, 17, 1, 35-40.
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…