Холистичен подход при лечението на туморните заболявания

Pfizer coupon for viagra! Buy Cheap Pills with Discount. Only Top Quality Tabs. Cialis is an enhancer that is used to cure ED in men.Lowest prices! Анализът на резултатите от използваните класически методи на лечение (оперативни, лъчетерапия и химиотерапия) показва, че те са далеч от желаното, най-вече за самите болни. Диагнозата „раково заболяване“ продължава да е синоним на обреченост и на игнориране на новите идеи и стратегии за лечение. И днес доминираща роля има популярната концепция, че ракът е първично локално заболяване и само когато то доведе до токсични промени в тялото, с напредването му, то едва тогава се приема за генерализирано. На този локалистичен подход се основава надеждата, че премахването на локалния тумор с един от класическите методи ще доведе до оздравяване.

cancer-cellsСтатистическите данни и горчивият опит на болните от дълго време говорят, че в много от случаите това не се случва. С учудваща упоритост, множество специалисти в областта на онкологията обръщат внимание единствено на усъвършенстване и подобряване на методите от „класическата тройка“ с обещания за скорошен подем и прелом в резултатността от лечението.

Все още далеч от тях е идеята и необходимостта за промяна в концепцията и стратегията за борба с онкологичните заболявания. В същото време, за обществото и за болните, става все по-ясно, че са нужни сериозни промени при решаване на този проблем.

Ортодоксалната медицина фокусира вниманието си основно към симптомите на заболяването и отстраняването на локалното туморно заболяване. Общоприети критерии за ефекта от лечението в традиционната медицина са размерът, локализацията, разпространението, хистологичния тип и стадият на тумора. Първостепенно значение се отдава на редукцията на тумора, а на втори план остава цялостното състояние на организма или ако то е обект на внимание то се ограничава с факторите възраст, тегло, телесна повърхност и общо състояние.

През 50-те години на миналия век в усилия за търсене на възможности за рационално използване на защитните възможности на организма при лечението на туморните заболявания и подобряване качеството на живот на лекуваните болни се поставя началото на нов подход, а именно холистичната медицина. Сред най-ярките нейни представители, по това време, са имената на лекарите J. Issels, B. Siegel и Zibel.

Привържениците на холистичната медицина предлагат различен от ортодоксалната медицина подход. Натрупаните през вековете емпирични познания в медицината, пречупени през съвременните познания, им дават основание да изведат на преден план възможностите на собствени защитни механизми на организма, позволяващи му да се справи с болестния процес. Според тях туморът е вторично явление или симптом на хронично заболяване в резултат на нарушените защитни и възстановителни механизми в организма. Оптималната стратегия за постигане на добри лечебни резултати включва баланса и интегритета на четири основни нива – физично, емоционално, умствено и духовно. Лечението е цялостно, а не насочено към премахване на отделните симптоми на различни заболявания.

Според привържениците на холистичната медицина традиционната медицина подхожда при лечението туморното заболяване механистично, свеждайки целта на лечението преди всичко с неговото отстраняване и оставяйки на заден план цялостното състояние на организма, усложненията и страничните явления от лечението и качеството на живот на болните.

Основавайки се на многообразието на биологичните процеси и фактори в организма, при холистичния подход основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. Основният въпрос в теоретичната концепция на холистичния подход е: какво в организма предотвратява развитието и появата на тумор и как този механизъм е нарушен?

В арсенала за въздействие и подпомагане на организма при холистичния подход са включени различни природосъобразни и биологични методи. Преобладаващата част от тези методи са включени в т.н. група на алтернативни и комплементарни методи в медицината. Тези методи са предмет както на нарастващ интерес и популярност, така и на множество критики и отрицание от страна на ортодоксалната медицина. Основната критика към алтернативните и комплементарни методи е свързана с липсата или непълнотата на научно потвърдени доказателства по съвременни критерии за ефективността на преобладаващата част от тези методи. От друга страна заделяните средства за разширени научни проучвания на предлаганите алтернативни методи са все още далеч от необходимото по една или друга причина. Привържениците на комплементарните методи на лечение считат, че доказателствата от експерименталните проучвания, натрупаният практически опит, липсата на токсичност и нуждите на пациентите в момента, а не в бъдещето са сериозни аргументи за използване възможностите им.

В един литературен обзор върху приложението на алтернативните методи при онкологични заболявания B. Casileth от Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, САЩ, през 2004 г. заключава, че наред с недоказани възможности на някои алтернативни методи има и редица такива, които успешно могат да се използват за лечение на множество симптоми на туморното заболяване и да интегрират с традиционните методи на лечение с оглед подобряване качеството на живот, задоволяване изискванията на болните и подобряване връзката между пациент и лекуващ лекар.

Засиленият интерес към алтернативните методи за лечение, непрекъснато нарастващата информация за възможностите за тяхното приложение и разширяващите се научни проучвания са основна предпоставка в последните години да се наблюдава тенденция за търсене на възможности да се преустанови противопоставянето и конфронтацията на традиционните методи за лечение на тези от алтернативната и комплементарна медицина. Тази тенденция намери отражение в термина „интегрирана медицина“ или като направление от съвременната медицина, в което се съчетават лечебните възможности на традиционната медицина с тези на алтернативните и комплементарни методи на лечение.

От друга страна холистичният подход при лечението на онкологичните заболявания също не отрича и не се противопоставя на класическите методи на лечение и по същество също предлага интегрирана медицина. Същественото в случая е, че интеграцията е подчинена на определящото начало в холистичната стратегия за цялостно лечение с максимално използване на защитните сили на организма за справяне с туморното заболяване.

josef_issels_labelОсновавайки се на холистичните принципи през 1950 г. Д-р Jossef Issels, виден немски онколог, предлага и развива собствена оригинална система за лечение на онкологичните заболявания. Тази система включва комбинацията на различни методи на лечение, допълващи се взаимно и става родоначалник на съвременното понятие „интегративна медицина“. Комбинираното лечение включва базисна терапия, насочена към реактивиране на собствените защитни механизми на организма и специфична туморна терапия, насочена към елиминиране на локалните симптоми на заболяването чрез конвенционалните методи на лечение. Според д-р Issels целта на базисната терапия е:

 1.  Да елиминира всички причинни фактори, като инфекциозни огнища, нервно-регулаторни нарушения, абнормална чревна флора, богата на животински мазнини храна, външни химични и физикални фактори и психически стрес.
 2.  Лечение на вторични туморни поражения за възстановяване на функцията на органи и системи, което може да се постигне с общи лечебни методи.

Д-р Wolfgang Woeppel от Германия доразвива лечебната система на д-р Issels и я разделя на четири основни елемента: базисна терапия, психотерапия, имунотерапия, конвенционално лечение.

Същността на тази и подобни системи и схващания е, без да се игнорират постиженията и възможностите на конвенционалната медицина да се създаде и реализира индивидуално построен комплекс от многообразни лечебни методи, основан на определени принципи, от които водещи са този за цялостно лечение на организма с максимално използване на регенеративните му възходности. Практически това се реализира в дейността на непрекъснато нарастващ брой лекари и клиники.

How To Make Herbal Viagra benefits Using Only 2 Ingredients - Viagra Alternative Tips This homemade Herbal Viagra benefits is perfectly safe and brings positive effects in men of all ages. Women should feel free to use it too even though there ИНТЕГРАТИВНА ОНКОЛОГИЯ В НАШАТА ПРАКТИКА

В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика основните принципи за лечение на онкологичните заболявания. Съобразно наличните възможности в страната ни подбрахме методи с доказани качества и ефективност, които ние използваме в комплексна схема на лечение, както при хроничните заболявания, така и при онкологичните.

Изискванията за използването на тези методи включват: нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност и цена.

Разработени са лечебни схеми, които да покрият индивидуалните нужди и изисквания на болните с хронични и онкологични заболявания.

Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина, провежда се строго индивидуално, съобразено със състоянието, предпочитанията и възможностите на всеки отделен болен. Преди лечението се извършва цялостна оценка на моментното състояние на болните с използване на всички модерни диагностични методи. В случай на необходимост лечението се съчетава с класическите методи на лечение.

Цялостния протокол на лечението включва:

 • консултативен специализиран преглед (онкологичен, кардиологичен и др.);
 • консултативен преглед за определяне възможностите и показанията за приложение на инсулин потенцирана терапия (ИПТ);
 • извършване на изследвания от образната диагностика (компютърна томография или магнитен резонанс, ехография, рентгенови изследвания, сцинтиграфия);
 • лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери;
 • изготвяне на лечебна програма;
 • лечение;
 • контролни изследвания и прегледи.

Арсеналът на използваните от нас методи включва: диетотерапия, детоксикационно лечение, фитотерапия, имунотерапия, инсулин потенцирана терапия, инфузионна терапия, ортомолекулярна терапия (високи дози витамини), фотодинамична терапия, електротерапия, озонотерапия, магнитотерапия, лазерна терапия, термотерапия. Водещо място в лечебните ни схеми за лечение на онкологични заболявания има използването на Инсулин потенцирана терапия. До момента сме единствената клиника в страната лицензирана за използване на ИПТ при хронични и онкологични заболявания.

Методът може успешно да се използва за лечението на следните заболявания: тумори на пикочния мехур, простатата, бъбреци, тестиси, глава и шия, гърди, маточна шийка и ендометриум, яйчници, хранопровод, стомах, колон, панкреас, бели дробове, миеломна болест, левкемия, лимфом и сарком.

В нашата практика стриктно се придържаме към формулираните от д-р Issels правила:

 1. При обсъждане на прогнозата, обяснете на пациента и неговите близки, че първата стъпка е да се спре развитието на тумора;
 2. Това ще удължи живота;
 3. Следващата стъпка е да се опита да се постигне регресия на тумора;
 4. Това ще до доведе до още по-голямо удължаване на живота;
 5. На пациента трябва да се обясни, че евентуалната цел е да се опита да се достигне в стадий, при който тумора изчезва напълно;
 6. Времето от само себе си е друг фактор. На пациента трябва да се обясни, че излекуването е въпрос на време – пет години без наличие на тумор е общоприетият статистически параметър, използван за измерване честотата на излекуване;
 7. Нашата цел е да опитаме да постигнем тази ситуация. Ние не можем да обещаваме и никога не трябва да говорим за излекуване, а за ремисия.
 8. От позицията на знанието можем да обещаем положителни резултати и това е коректно.
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

about erectile dysfunction Научете повече за нас…