Кожен меланом

Меланомът е злокачествено кожно заболяване с висока агресивност, растежен потенциал и склонност за метастазиране по кожата и кръвоносната система. Епидемиологични проучвания показват, че честотата на заболяването се удвоява всеки 10 години. Наред с честотата на заболяемост, нараства и смъртността от заболяването.

melanoma

Рисковите фактори за развитие на заболяването включват: наследственост, продължително излагане на слънчева светлина, излагане на изкуствена ултравиолетова светлина, светла кожа, червени или руси коси и сини очи и наличие на повече от 10 бемки на ръцете и повече от 200 по тялото.

Класическите методи на лечение включват оперативно отстраняване на тумора, химиотерапия и лъчетерапия. Водещ метод на лечение е оперативния. В ранните стадии се отстранява кожния тумор. При лимфни разсейки се отстраняват и лимфните възли. При туморите с разсейки оперативното лечение се комбинира с химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия.

Резултати от лечението:

 • При І стадий, когато има само първичен тумор, без метастази, 5 годишната преживяемост след оперативно лечение не превишава 80%;
 • При ІІ-ри стадий, в който има метастази от първичния тумор в лимфните възли, след комбинирано лечение 5 годишната преживяемост не превишава 49%;
 • При ІІІ стадий с лимфни метастази от първичния тумор само единични пациенти преживяват 3 годишен период;
 • При ІV стадий с далечни органни метастази 5 годишната преживяемост не превишава 10%.

Най-често използваният препарат за химиотерапия при меланом е цитостатика Дакарбазин. Препарата е сравнително не токсичен. Ефективността от лечението е в рамките на 18 – 22%. Ефективността му е по-силно проявена при кожни и лимфни метастази и по-малка по отношение на първичния тумор и метастази във вътрешните органи. Лечението с Дикарбазин не повлиява съществено продължителността на живот на лекуваните болни.

В последно време приложение намира и новият препарата Фотемустин, при който повлияни от лечението са 30,7% от болните. Предимство на препарата е по-високата (20% – 25%) му активност при метастази в мозъка.

При неуспех от лечението с моно химиотерапия се използва лечение с комбинирани цитостатични препарати (Цисплатина, Дакарбазин, Кармустин, Винбластин и др.) или поли химиотерапия.

С оглед да се повиши резултатността от лечението поли химиотерапията се комбинира с хормонални препарати (Тамоксифен) или имуностимуланта Алфа интерферон. Резултатите от самостоятелното приложение на Тамоксифен показват ефективност от 7%. Комбинирането му с поли химиотерапия показва противоречиви резултати. Самостоятелното приложение на Алфа интерферон показва ефективност от 15%.

Лечението с противотуморни ваксини е във фаза на експериментални проучвания.

legal generic tadalafil tablets generic viagra coupon code - Primary and secondary outcome measures and, when applicable, any methods used to deter- mine how well Интегративен подход при лечението на меланома в нашата практика

Основавайки се на основните принципи на интегративната онкология ние предлагаме на лекуваните от нас болни следния подход.

 • Преди всичко болният трябва да разбере, че диагнозата рак не е равнозначна на смърт! След първите емоционални тежки моменти, след като е поставена тази диагноза, изключително важно е болният да не остава сам и да не губи надежда.
 • Добрата психологическа нагласа за борба с тежкото заболяване, сама по себе си е мощен лечебен фактор и изискване, без което не може да се очакват сериозни лечебни резултати и при най-добра лечебна тактика.
 • Ние вярваме, че всеки организъм има сериозни регенеративни възможности, които при подходящо стимулиране и използване могат да променят сериозно хода и изхода от заболяването.
 • Лечението при нас е насочено не към отделните симптоми на заболяването, а към целия организъм и неговата индивидуалност. Насочено е, както към регулиране и подобряване на общото функционално състояние на организма, така и към физиологията на туморната клетка, целящо преустановяване на туморния растеж.
 • Първата стъпка от цялостния лечебен процес е да се преустанови растежа на тумора. След това усилията трябва да се насочат към регресия на тумора и евентуално достигане до стадий, в който той изчезва напълно.
 • Първостепенно внимание при лечението се отделя на повишаване на качеството на живот на болния и използване на природосъобразни методи на лечение.

Преди изготвяне на терапевтичната програма за всеки отделен болен, с помощта на съвременните диагностични методи, ние правим цялостна оценка на функционалното състояние на организма, размера на туморното образувание и стадия на заболяването. Изготвяме диетична програма, основно насочена към елиминиране на животинските мазнини, въглехидрати и токсични фактори от хранително естество и за снабдяване на организма с необходимите му витамини и минерали. Съобразено с вида на туморното заболяване и стила на живот на болния се определят препоръките за отстраняване на рисковите фактори. Отделя се внимание на психологическото състояние на болния и се предприемат мерки за подобряване психо-емоционалното му състояние и отстраняване на стреса. Предпочитани методи са лечение с психотерапия, медитация, упражнения за вътрешен самоконтрол (визуализация), йога упражнения, хипноза, терапия с музика.

Основен и водещ метод в цялостната ни програма е Инсулин потенцираната терапия (ИПТ). Съобразено с хистологичната диагноза и чувствителността на тумора към различни цитостатици се определя подходяща противотуморна комбинация и дозировка (10 пъти по-ниска от тази при стандартната химиотерапия!). Към лечението се добавят и медикаменти и препарати, насочени към подобряване на функцията на отделните органи и системи, отстраняване на токсичните продукти от организма и доставка на жизнено важни витамини и минерали. В интервалите между отделните апликации на ИПТ се дават медикаменти, които подтискат туморната ангиогенеза (способността на тумора да си създава собствена кръвоснабдителна система), средства за подобряващи функциите на черния дроб и стомашно чревния тракт и стимулатори на имунната система.

След завършване на лечението с ИПТ, на болния се изготвя индивидуална програма за подържащо лечение включващо диета, средства за детоксикация, препарати от групата на хранителните добавки и имуностимуланти.

За подсилване на ефекта от лечението на ИПТ използваме и редица други методи като: инфузионна терапия с високи дози Витамин С (30,0 до 60,0 g) и други витамини и минерали, хипертермия, фитотерапия, кислородотерапия, имунотерапия, фотодинамична терапия, магнитотерапия, лазер терапия и др.

В подходящи случаи след постигане намаляване на туморния размер насочваме болните за оперативно лечение за отстраняване на остатъчния тумор.

Литература:

 1. Barth A, Morton DL: The role of adjuvant therapy in melanoma management. Cancer 1995;75(2 suppl):726-734.
 2. Bulgarian National Cancer Registri. Cancer Incidence in Bulgaria 2002. Volum XIII. 2005.
 3. Khayat D, Borel C, Tourani JM, et al: Sequential chemoimmunotherapy with cisplatin, interleukin-2, and interferon alfa-2a for metastatic melanoma. J Clin Oncol 1993;11:2173-2180.
 4. Legha SS, Ring S, Papadopoulos N, et al: A prospective evaluation of a triple-drug regimen containing cisplatin, vinblastine, and dacarbazine (CVD) for metastatic melanoma. Cancer 1989;64:2024-2029.
 5. McClay EF, Mastrangelo MJ, Berd D, Bellet RE: Effective combination chemo/hormonal therapy for malignant melanoma: Experience with three consecutive trials. Int J Cancer 1992;50:553-556.
 6. Meyskens FL Jr, Farmer PJ, Yang S, Anton-Culver H. New perspectives on melanoma pathogenesis and chemoprevention. Recent Results Cancer Res. 2007;174:191-5.
 7. Ollila DW, Kelley MC, Gammon G, Morton DL: Overview of melanoma vaccines: Active specific immunotherapy for melanoma patients. Semin Surg Oncol 1998;14:328-336.
 8. Richtig E, Ludwig R, Kerl H, Smolle J. Organ-and treatment-specific local response rate to systemic and local treatment modalities in stage VI melanoma. Br J Dermatol. 2005 Nov;153(5):925-31.
 9. Seeber A, Binder M, Steiner A, Wolff K, Pehamberger H.: Treatment of metastatic malignant melanoma with dacarbazine plus fotemustine. Eur J Cancer. 1998 Dec;34(13):2129-31.
 10. Thompson J, Gold P, Fefer A: Outpatient chemo-immunotherapy for patients with metastatic melanoma. Proc Am Soc Clin Oncol 1996;15:433. (Abstract 1343).

Повече може да прочетете тук: Меланома — Уикипедия

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…